Group 21@3x

עבירות מין – המדריך לנאשם והחשוד בעבירה

מהי עבירת מין?

עבירות מין הן עבירות פוגעניות מאוד, הגורמות לקורבן לנזק פיזי ונפשי. משכך, קבע המחוקק עונשים חמורים לעבירות אלו ומדובר בדרך כלל בעונשי מאסר כבדים. כמו כן, ישנה החמרה משמעותית, כאשר מדובר על עבירה שבוצעה תוך יחסי תלות או מרות, תוך ניצול מצוקה של הקורבן ובוודאי כאשר הקורבן הוא קטין. זומנת לחקירה בגין עבירת מין? פנה באופן מיידי לייעוץ משפטי של עורך דין פלילי.

Cover

אינוס

עבירת אינוס היא עבירת המין החמורה ביותר בדין הפלילי, בשל הנזק הנפשי והפיזי שהיא גורמת לקורבן. העבירה מנויה בסעיף 345 לחוק העונשין והיא מוגדרת כהחדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ, לאיבר המין של האישה, ללא הסכמתה. לעניין זה יש לציין כי העדר הסכמה אינו חייב להיות מילולי, אלא די בחוסר שיתוף פעולה מצד האישה, בהתנהגות פאסיבית, כדי להוות עדר הסכמה וליצור את העבירה.

בהתאם לחומרת העבירה, כך נקבע גם עונשה בחוק – עד 16 שנות מאסר. כאשר האונס בוצע בנסיבות מחמירות, למשל, בנוכחות אחר, או אחרים אשר חברו יחד לביצוע המעשה, או תוך איום בנשק, אז דינו מגע עם הקורבן, לבין מעשה מגונה בפומבי, אשר  נעשה בפני אדם אחר ללא הסכמתו, אך אינו כולל מגע עמו. הענישה בגין המקרה הראשון היא חמורה יותר באופן משמעותי והיא נעה בין 3 שנות מאסר לבין 10 שנות מאסר, בעוד שהעונש המקסימאלי בגין מעשה מגונה בפומבי, הוא עד 3 שנות מאסר.

מעשה סדום

עבירה זו מופיעה בסעיף 347 לחוק העונשין והיא מוגדרת כהחדרת איבר מאברי הגוף, או חפץ לפי הטבעת של של האנס הוא 20 שנות מאסר. חשוב לציין, כי עבירת אינוס מתייחסת לנשים בלבד וכאשר מדובר על קורבן גבר, העבירה המיוחסת תהיה מעשה סדום.

מעשה מגונה

במדרג החומרה של העבירות המיניות, ניתן לומר כי מעשה מגונה הוא העבירה החמורה ביותר לאחר אינוס והדבר בא לידי ביטוי בעונשים הקבועים בחוק לעבירה זו. הסעיף הרלוונטי הוא סעיף 348 לחוק העונשין, המגדיר מעשה מגונה ככל מעשה אשר נעשה לשם גירוי מיני, ללא הסכמה. החוק מבחין בין מעשה מגונה שכולל אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם. המחוקק שם דגש רב על ניצול יחסי תלות ומרות בביצוע העבירה:

 • ניצול יחסי מרות כלפי קטין: המבצע מעשה סדום במי שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, או מרות (למשל במסגרת בית הספר) דינו מאסר של 5 שנים.
 • יחסי מרות בעבודה: מעשה סדום באדם בגיר, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה, דינו מאסר של 3 שנים.
 • מעשה סדום הוא אינוס: בנסיבות מסוימות, ייחשב מעשה סדום כאינוס ויש לדבר השלכה חמורה מבחינת הענישה, אשר יכולה להגיע עד ל20 שנות מאסר. למשל, כאשר בוצע מעשה סדום באדם בעל פיגור שכלי, כאשר הקורבן הוא מתחת לגיל 14 וכיו”ב.

בעילה אסורה בהסכמה

סעיף 346 לחוק העונשין, קובע את העבירה של בעילה אסורה בהסכמה, אשר העונש המירבי בגינה הוא 5 שנות מאסר. מטרתו של סעיף זה בחוק העונשין היא להציב סטנדרט מוסרי וחברתי, אשר אוסר על קיום יחסי מין כאשר ישנו פער גילאים או אי שוויון בין הצדדים, אף אם ניתנה הסכמה של הקורבן.

העבירה נוצרת בקרות אחת מאלו:

 1. קיום יחסי מין עם קטינה שמלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 16, והיא אינה נשואה לגבר.
 2. בעילת קטינה אשר מלאו לה 16 שנים וטרם מלאו לה 18 שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות או תוך הבטחת שווא לנישואין. לעניין זה יצוין, כי מטפל נפשי כגון פסיכולוג או עובד סוציאלי, אשר קיים יחסי מין עם קטינה כאמור, במהלך תקופת הטיפול, חזקה כי עשה כן תוך ניצול יחסי תלות.
 3. קיום יחסי מין עם אישה אשר מלאו לה 18 תוך ניצול מרות ביחסי עבודה, או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי.

הטרדה מינית

בשנים האחרונות אנו שומעים רבות בתקשורת על מקרים של הטרדה מינית ועל כן המודעות הציבורית לעבירה זו הולכת וגדלה. התוצאה היא שישנן יותר ויותר נשים שמתלוננות על הטרדה מינית ומבקשות בכך לא רק להעניש את המטריד, אלא גם להרתיע גברים אחרים מהתנהגות זו.

העבירה של הטרדה מינית אינה מופיעה בחוק העונשין, אלא מעוגנת בחוק ייעודי – החוק למניעת הטרדה מינית.

החוק מגדיר הטרדה מינית באופן רחב מאוד, במטרה להגן על חירותו וכבודו של הפרט, להלן מספר דוגמאות:

 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, כגון מבטים עורגים, אמירות מיניות.
 • פרסום תצלום, הקלטה או סרט של אדם, המתמקד במיניותו ומדובר בפרסום מבזה.
 • סחיטה באיומים, כמשמעותה בחוק העונשין, כאשר המעשה הנדרש הוא בעל אופי מיני.

ככלל, התנהגות מינית תיחשב להטרדה מינית, כאשר האדם אליו מופנית ההתנהגות, הראה כי הוא אינו מעוניין בה. אולם, החוק מגדיר מצבים מסוימים בהם, התנהגות תהיה הטרדה מינית, בין אם המוטרד הראה שהוא אינו מעוניין בה ובין אם לאו. מדובר במצבים בהם המוטרד הוא קטין, חסר ישע ובמצבים של תלות ומרות בין הצדדים, למשל, יחסי מטפל – מטופל, יחסי מרות בעבודה, יחסי מרות בלימודים וכיו”ב. הענישה בגין הטרדה מינית נעה בין שנתיים לבין ארבע שנות מאסר, בהתאם לנסיבות המקרה.

עבירות זנות ותועבה

הרצון למנוע ניצול מיני למטרת רווח, הוא העומד מאחורי קביעת עבירות של זנות ותועבה ומדובר במספר עבירות, כפי שיפורט להלן. החוק בישראל אינו רואה במעשה הזנות עצמו כעבירה, אלא בשימוש בה ובכל ההיבטים האחרים הנוגעים לה. בהקשר זה חשוב לציין, כי מעשה זנות אינו מחייב קיום יחסי מין מלאים, אלא די בכך כי מדובר בסיפוק תאוות מין אשר ניתנה לה תמורה.

חוק העונשין מקדיש פרק שלם לעבירות של זנות ותועבה (סימן י’) ואלו הן העיקריות שבהן:

 • עבירת סרסרות: אדם אשר מחייתו מתבססת על רווחי אדם העוסק בזנות, או מי שמקבל ביודעין את מה שניתן בעד מעשה זנות. דינם של אלו – 5 שנות מאסר. כאשר העבירה בוצעה כלפי בן זוג, או ילד, או כאשר בוצעה עקב ניצול יחסי תלות ומרות, העונש בגינה חמור יותר ועומד על 7 שנות מאסר.
 • שידול לזנות: הבאת אדם לידי מעשה זנות, או עיסוק בזנות, דינו 5 שנות מאסר ו7 שנות מאסר בהתאמה.
 • נסיבות מחמירות: כאשר עבירת השידול בוצעה תוך ניצול יחסי מרות, או תוך ניצול מצוקה כלכלית או נפשית של המשודל, דין המשדל 10 שנות מאסר. בוצעה העבירה תוך שימוש בכח או הפעלת לחץ ואיומים, העונש חמור יותר ועומד על 16 שנות מאסר.
 • החזקת מקום לשם זנות: מי שמחזיק מקום לשם עיסוק בזנות, דינו יהיה 5 שנות מאסר. כמו כן, החוק מטיל אחריות גם על מי שמשכיר מקום בידיעה שהוא משמש למעשי זנות ודינו 6 חודשי מאסר.

ייצוג משפטי | עו”ד עבירות מין

מן האמור מעלה ניתן להבין כי אדם הנחשד בעבירות מין, חשוף לעונשי מאסר כבדים אם יורשע בדין. על כן, אם זומנת לחקירה בגין עבירת מין, אל תשתהה ופנה אל עורך דין פלילי לקבלת ייצוג משפטי. עורך הדין ישמור על זכויותייך במסגרת ההליך כולו, החל מהכנה לחקירה במשטרה ותדרוך כיצד להימנע מהפללה וכלה בניסיון להביא לסיומה של החקירה ללא הגשת כתב אישום. היה והוגש כתב אישום נגדך, יפעל עורך הדין בכל כוחו על מנת לבטל את כתב האישום, או להביא לכדי הסדר טיעון מקל.