Group 21@3x

עבירות מין – המדריך לנאשם והחשוד בעבירה

מהי עבירת מין?

עבירות מין הן עבירות פליליות ועוולות אזרחיות, כלומר בגין עבירת מין ניתן להעמיד לדין את התוקף על העבירה הפלילית, שעונשה מאסר, וכן רשאי המותקף לתבוע פיצוי על הנזק שנגרם לו (ולעיתים ניתן לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק).

עבירת מין היא עבירה הקשורה במיניות. בקטגוריה זו נכללות עבירות הכרוכות במגע בגופו של קורבן העבירה, בהצגת מראות מיניים לנגד עיניו, בדיבורים פוגעים בעלי הקשר מיני וכדומה.

בישראל, עבירות המין מופיעות בחוק העונשין התשל"ז-1977, פרק י' – פגיעות בגוף, סימן ה' – עבירות מין.

קאבר- עורכי הדין שגיב וניר רוטנברג

תחומי שירות בעבירות מין

עבירות אינוס

עבירת אינוס היא עבירת המין החמורה ביותר בדין הפלילי, בשל הנזק הנפשי והפיזי שהיא גורמת לקורבן. העבירה מנויה בסעיף 345 לחוק העונשין והיא מוגדרת כהחדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ, לאיבר המין של האישה, ללא הסכמתה. לעניין זה יש לציין כי העדר הסכמה אינו חייב להיות מילולי, אלא די בחוסר שיתוף פעולה מצד האישה, בהתנהגות פאסיבית, כדי להוות עדר הסכמה וליצור את העבירה.

בהתאם לחומרת העבירה, כך נקבע גם עונשה בחוק – עד 16 שנות מאסר. כאשר האונס בוצע בנסיבות מחמירות, למשל, בנוכחות אחר, או אחרים אשר חברו יחד לביצוע המעשה, או תוך איום בנשק, אז דינו מגע עם הקורבן, לבין מעשה מגונה בפומבי, אשר  נעשה בפני אדם אחר ללא הסכמתו, אך אינו כולל מגע עמו. הענישה בגין המקרה הראשון היא חמורה יותר באופן משמעותי והיא נעה בין 3 שנות מאסר לבין 10 שנות מאסר, בעוד שהעונש המקסימאלי בגין מעשה מגונה בפומבי, הוא עד 3 שנות מאסר.

עבירות מעשה סדום

עבירה זו מופיעה בסעיף 347 לחוק העונשין והיא מוגדרת כהחדרת איבר מאברי הגוף, או חפץ לפי הטבעת של של האנס הוא 20 שנות מאסר. חשוב לציין, כי עבירת אינוס מתייחסת לנשים בלבד וכאשר מדובר על קורבן גבר, העבירה המיוחסת תהיה מעשה סדום.

עבירות מעשה מגונה

במדרג החומרה של העבירות המיניות, ניתן לומר כי מעשה מגונה הוא העבירה החמורה ביותר לאחר אינוס והדבר בא לידי ביטוי בעונשים הקבועים בחוק לעבירה זו. הסעיף הרלוונטי הוא סעיף 348 לחוק העונשין, המגדיר מעשה מגונה ככל מעשה אשר נעשה לשם גירוי מיני, ללא הסכמה. החוק מבחין בין מעשה מגונה שכולל אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם. המחוקק שם דגש רב על ניצול יחסי תלות ומרות בביצוע העבירה:

 • ניצול יחסי מרות כלפי קטין: המבצע מעשה סדום במי שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, או מרות (למשל במסגרת בית הספר) דינו מאסר של 5 שנים.
 • יחסי מרות בעבודה: מעשה סדום באדם בגיר, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה, דינו מאסר של 3 שנים.
 • מעשה סדום הוא אינוס: בנסיבות מסוימות, ייחשב מעשה סדום כאינוס ויש לדבר השלכה חמורה מבחינת הענישה, אשר יכולה להגיע עד ל20 שנות מאסר. למשל, כאשר בוצע מעשה סדום באדם בעל פיגור שכלי, כאשר הקורבן הוא מתחת לגיל 14 וכיו”ב.

בעילה אסורה בהסכמה

סעיף 346 לחוק העונשין, קובע את העבירה של בעילה אסורה בהסכמה, אשר העונש המירבי בגינה הוא 5 שנות מאסר. מטרתו של סעיף זה בחוק העונשין היא להציב סטנדרט מוסרי וחברתי, אשר אוסר על קיום יחסי מין כאשר ישנו פער גילאים או אי שוויון בין הצדדים, אף אם ניתנה הסכמה של הקורבן.

העבירה נוצרת בקרות אחת מאלו:

 1. קיום יחסי מין עם קטינה שמלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 16, והיא אינה נשואה לגבר.
 2. בעילת קטינה אשר מלאו לה 16 שנים וטרם מלאו לה 18 שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות או תוך הבטחת שווא לנישואין. לעניין זה יצוין, כי מטפל נפשי כגון פסיכולוג או עובד סוציאלי, אשר קיים יחסי מין עם קטינה כאמור, במהלך תקופת הטיפול, חזקה כי עשה כן תוך ניצול יחסי תלות.
 3. קיום יחסי מין עם אישה אשר מלאו לה 18 תוך ניצול מרות ביחסי עבודה, או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי.

עבירות הטרדה מינית

בשנים האחרונות אנו שומעים רבות בתקשורת על מקרים של הטרדה מינית ועל כן המודעות הציבורית לעבירה זו הולכת וגדלה. התוצאה היא שישנן יותר ויותר נשים שמתלוננות על הטרדה מינית ומבקשות בכך לא רק להעניש את המטריד, אלא גם להרתיע גברים אחרים מהתנהגות זו.

העבירה של הטרדה מינית אינה מופיעה בחוק העונשין, אלא מעוגנת בחוק ייעודי – החוק למניעת הטרדה מינית.

החוק מגדיר הטרדה מינית באופן רחב מאוד, במטרה להגן על חירותו וכבודו של הפרט, להלן מספר דוגמאות:

 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, כגון מבטים עורגים, אמירות מיניות.
 • פרסום תצלום, הקלטה או סרט של אדם, המתמקד במיניותו ומדובר בפרסום מבזה.
 • סחיטה באיומים, כמשמעותה בחוק העונשין, כאשר המעשה הנדרש הוא בעל אופי מיני.

ככלל, התנהגות מינית תיחשב להטרדה מינית, כאשר האדם אליו מופנית ההתנהגות, הראה כי הוא אינו מעוניין בה. אולם, החוק מגדיר מצבים מסוימים בהם, התנהגות תהיה הטרדה מינית, בין אם המוטרד הראה שהוא אינו מעוניין בה ובין אם לאו. מדובר במצבים בהם המוטרד הוא קטין, חסר ישע ובמצבים של תלות ומרות בין הצדדים, למשל, יחסי מטפל – מטופל, יחסי מרות בעבודה, יחסי מרות בלימודים וכיו”ב. הענישה בגין הטרדה מינית נעה בין שנתיים לבין ארבע שנות מאסר, בהתאם לנסיבות המקרה.

ענישה בגין עבירות מין

העונש בגין עבירות מין בישראל נקבע לפי סוג העבירה, חומרתה, והנסיבות שבהן בוצעה. העונש המקסימלי בגין עבירת מין הוא מאסר עולם.

להלן פירוט של עונשים אפשריים בגין עבירות מין נפוצות:

 • בעילה או מעשה סדום שלא בהסכמה, או בהיות הקורבן קטין שטרם מלאו לו שש עשרה שנים, או בהסכמתו של קטין שטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים: עונש מאסר של עד עשרים שנות מאסר.
 • מעשה מגונה שלא בהסכמה, או בהיות הקורבן קטין שטרם מלאו לו שש עשרה שנים, או בהסכמתו של קטין שטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים: עונש מאסר של עד חמש שנות מאסר.
 • הטרדה מינית שלא בהסכמה: עונש מאסר של עד שנתיים.
 • גילוי עריות עם קטין שטרם מלאו לו שש עשרה שנים: עונש מאסר של עד עשרים שנות מאסר.
 • התעללות מינית בקטין או בחסר ישע: עונש מאסר של עד עשרים שנות מאסר.בנוסף לעונש המאסר, עבריין מין עשוי להיות מחויב גם בטיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי, בפיקוח של שירות המבחן, או בהרחקה מהקורבן.

חשוב לציין כי העונש בגין עבירות מין עשוי להשתנות בהתאם לנסיבות הספציפיות של המקרה. לדוגמה, אם העבירה בוצעה בנסיבות מחמירות, כגון שימוש בכוח או באלימות, העונש עשוי להיות חמור יותר.

התיישנות עבירות מין

תקופת ההתיישנות של עבירות מין משתנה בהתאם לתחום השיפוט ולאופי הספציפי של העבירה. בתחומי שיפוט מסוימים, במיוחד לגבי עבירות מין חמורות יותר, ייתכן שלא תהיה התיישנות, כלומר ניתן להגיש כתב אישום בכל עת לאחר ביצוע העבירה. זה קורה לרוב בעבירות כמו אונס או תקיפה מינית.

עם זאת, בתחומי שיפוט רבים, יש מגבלות זמן ספציפיות שבהן יש להגיש כתבי אישום בגין עבירות מין. מגבלות זמן אלו עשויות להשתנות במידה רבה והן כפופות לשינויים בהתבסס על חקיקה ורפורמות משפטיות. חלק מתחומי השיפוט האריכו או הסירו את חוקי ההתיישנות על עבירות מין בשנים האחרונות כדי לספק לניצולים יותר זמן להתייצב.

חשוב לעיין בחוקים הספציפיים של תחום השיפוט המדובר כדי לקבוע את חוק ההתיישנות החל על עבירות מין. בנוסף, חוקים בנוגע לדיני התיישנות עשויים להיות מורכבים ועשויים להיות חריגים או הרחבות על סמך גורמים כגון גיל הקורבן או גילוי ראיות חדשות. לפיכך, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע משפטי או עם רשויות אכיפת החוק לקבלת מידע מדויק ועדכני לגבי התיישנות עבירות מין באזור שיפוט מסוים.

החוק בישראל

לגבי עבירות כמו אונס, תקיפה מינית או מעשים מגונים שבוצעו נגד קטינים מתחת לגיל 14, אין התיישנות. המשמעות היא שניתן להגיש כתב אישום בכל עת, ללא קשר לכמה זמן חלף מאז התרחשות העבירה.

על עבירות שבוצעו נגד קטינים בגילאי 14 עד 16 חלה התיישנות של 20 שנה. יש להגיש כתב אישום תוך 20 שנה ממועד ביצוע העבירה.

לגבי עבירות שבוצעו נגד מבוגרים (בני 16 ומעלה), תקופת ההתיישנות תלויה בעבירה הספציפית. עבור רוב עבירות המין, לרבות אונס ותקיפה מינית, תקופת ההתיישנות היא 10 שנים. עם זאת, חשוב לציין כי במקרים בהם העבירה כרוכה באלימות, כפייה או איומים, ניתן להאריך את תקופת ההתיישנות ל-20 שנה.

עורך דין עבירות מין

מן האמור מעלה ניתן להבין כי אדם הנחשד בעבירות מין, חשוף לעונשי מאסר כבדים אם יורשע בדין. על כן, אם זומנת לחקירה בגין עבירת מין, אל תשתהה ופנה אל עורך דין פלילי לקבלת ייצוג משפטי. עורך הדין ישמור על זכויותייך במסגרת ההליך כולו, החל מהכנה לחקירה במשטרה ותדרוך כיצד להימנע מהפללה וכלה בניסיון להביא לסיומה של החקירה ללא הגשת כתב אישום. היה והוגש כתב אישום נגדך, יפעל עורך הדין בכל כוחו על מנת לבטל את כתב האישום, או להביא לכדי הסדר טיעון מקל.

מאמרים אחרונים על עבירות מין

עבירת אינוס על פי חוק העונשין

עבירת אינוס

עבירות מין באינטרנט

עבירות מין באינטרנט

מה זה מעשה מגונה

מעשה מגונה

מעשה סדום

מעשה סדום

סגירת תיק פלילי

תפיסת חפץ בהליך פלילי

06

הרשעה בעבירה פלילית שלא בכתב האישום: שאלות ותשובות

הצג מאמרים נוספים