פעולות הועדה לביקורת על פעולות האינטרפול/עורך דין שגיב רוטנברג

חוקת האינטרפול הסמיכה ועדה לביקורת על תיקים ופעולות שמבוצעות במסגרת האינטרפול וועדת הביקורתCOMMISSION FOR THE CONTROL OF INTERPOL’S FILES) ) היא גוף עצמאי שאינו תלוי ונועד לבצע את הפעולות הנדרשות כך שכל הצווים והפעולות שנעשות באמצעות רשת הקשר של האינטרפול יבוצעו בהתאם לחוקת הארגון.

כשאדם או גוף מסויים רוצים לקבל מידע או לבטל צו מעצר בינלאומי הם יפנו לועדה לביקורת ויבקשו ממנה גישה או תיקון או מחיקה של המידע המופיע ברשת הנתונים של האינטרפול.

הרכב הועדה לביקורת על תיקי האינטרפול

הועדה לביקורת מורכבת משבעה נבחרים מלאומים שונים המייצגים את האופי הבינלאומי של ארגון השיטור העולמי ועליהם להיות דוברים את האחת מהשפות הרשמיות של הארגון (אנגלית, ספרדית, צרפתית וערבית) כמו כן על חברי הועדה לייצג את כלל שיטות המשפט הנהוגות בעולם.

חברי הועדה

הועדה מורכבת מיו”ר וחברי הועדה יורכבו ממשפטנים בעלי מומחיות בנושאים הבאים:

א. משפטן עם ידע נרחב בפעילות ועבודת המשטרה ושיתוף פעולה בין המשטרות בעולם.

ב. משפטן עם ידע בהגנה על נתונים.

ג. משפטן בעל מומחיות במשפט פלילי ובמיוחד במשפט הפלילי הבינלאומי.

ד. משפטן בעל מומחיות בתחום זכויות האדם.

ה. משפטן ששימש כשופט בכיר או תובע פלילי בעל ניסיון במשפט בינלאומי והכרה של שיטות המשפט השונות.

פנייה לוועדה

לכל אדם או חברה יש זכות לפנות בבקשה ישירה לוועדה לביקורת על תיקי האינטרפול ולבקש מידע או גישה או תיקון או מחיקה של הנתונים שעובדו באינטרפול, כך שאם ישנו צו מעצר בינלאומי סמוי כנגד אדם ואותו אדם חושד שאכן קיים צו שכזה והוא מבקש לדעת עליו באופן רשמי הוא יכול לפנות לועדת הביקורת בבקשה לקבל גישה לתיק בעניינו באינטרפול.

ניתן לפנות גם לועדה בעתירה למחוק מידע או לתקן מידע שמופיע בתיק האינטרפול ועל הועדה לבחון את הבקשה בהתאם לחוקת הארגון והכללים הכפופים לה.

בקשה לועדת הביקורת תוגש בכתב באחד מן השפות הרשמיות של האינטרפול ובהתאם לפרוצדורה ולתנאים שנקבעו בחוקת הועדה ולאחר מכן תבחן את קבילות הבקשה ותדווח על כך באופן המהיר ביותר למבקש ולא יאוחר מחודש ימים מיום קבלת הבקשה על ידי הועדה.

בקשות שלא תואמות את הוראות החוקה של האינטרפול לא יבחנו ויוחזרו למבקש ללא דיון אולם אם הבקשה הוגשה בהתאם לנהלים הועדה תדון ותבחן האם אכן המבקש מופיע בקבצי האינטרפול ואז תפעל בהתאם לנתונים המופעים בעניינו של אותו מבקש.

לצורך בחינת הבקשה הועדה תפנה למידע נוסף מהמדינה שהזינה את הנתונים כנגד אותו אדם ובהתאם לכך רשאית הועדה לדרוש הסברים והבהרות לגבי הנפקת המידע ומקורותיו, הכל תוך הגנה על המידע ובטחון הציבור וכן, במידת הצורך, תוך הגנה על סודיות של חקירה או תביעה.

כאשר ישנה הגבלה על גילוי של מידע כנגד אדם שהאינטרפול הזין מידע לגביו הרי שהגבלת המידע והסתרתו חייב להיות מוצדק והמדינה המבקשת להמשיך ולשמור על חסיון המידע צריכה להציג סיבות טובות לכך.

החלטות הועדה

החלטות הועדה יינתנו בתוך תשעה חודשים מיום קבלת הבקשה ואלו יעשו בכתב וזו תביא בחשבון במסגרת מתן ההחלטה את השיקולים הבאים:

א. מיצוי ההליכים שנעשו בנוגע למידע שהוזן באינטרפול.

ב. תשובות הצדדים לבקשות הועדה.

ג. הצהרה על העובדות כפי שעלו מתשובות הצדדים.

ד. יישום כללי האינטרפול, ניתוח הטיעונים המשפטיים ועיבודם.

החלטת הועדה תחייב את האינטרפול ואחריותו לעיבוד הנתונים במערכת המידע של הארגון כך יכולה הועדה לבטל צו מעצר בינלאומי אך היא אינה יכולה לחייב את המדינה המבקשת שלא לנסות ולעצור את המבוקש אלא שבמקרה כזה המדינה המבקשת לא תוכל לעשות זאת במסגרת הארגון.

אנו עוסקים במשפט הפלילי הבינלאומי שנים רבות ומסייעים לישראלים שנעצרו בחו”ל במסגרת צו מעצר בינלאומי של האינטרפול.

אם הנך זקוק לייעוץ או לעזרה הנוגעת למידע בתיקי האינטרפול פנה אלינו ונייעץ לך כיצד לפעול.