מהי הגנה מן הצדק/ עו״ד פלילי / ביטול כתב אישום פלילי

הגנה מן הצדק היא דוקטרינה משפטית המובילה לביטול כתב אישום והליך פלילי בעקבות כתם משמעותי שנדבק בו ושעומד בניגוד לעקרונות ההגינות והצדק המשפטי. סעיף 149(10) לחסד״פ מעגן בחקיקה את הטענה של הגנה מן הצדק כחלק מטענות מקדמיות שיש בהם כדי להוביל לביטול ההליך הפלילי כנגד נאשם.

המבחן לטיעון של הגנה מן הצדק

קיים מבחן של שלושה שלבים ובו בוחן בית המשפט האם נתקיימו התנאים לקבלת טיעון מקדמי של הגנה מן הצדק שיוביל לביטול כתב האישום וההליך הפלילי.

השלב הראשון מתייחס לזיהוי דרגת הפגם שנפל בהליך הפלילי במנותק משאלת אחריותו או אשמתו של הנאשם בפלילים , כלומר בית המשפט בודק האם נכון לנהל משפט פלילי לאור הפגמים שנפלו בהליך.

בשלב השני בוחן בית המשפט האם תתקיים פגיעה קשה בתחושת ההגינות והצדק במידה ויתנהל הליך פלילי למרות הפגמים הקשים שנפלו בו וזאת תוך מתן תשומת לב לאינטרסים הציבוריים מול האינטרס הפרטי של הנאשם.

בשלב השלישי, יורה בית המשפט על בדיקת דרכים לתיקון הפגם שנפל בהליך הפלילי במקום ביטול כתב האישום.

בית המשפט יבחן האם התנהגות הרשות (המשטרה והפרקליטות ברוב המקרים) היא ״שערורייתית״ עד כדי כך שיש מקום להביא לביטול כתב האישום.

בפסיקת בית המשפט העליון נקבע כי דוקטרינת הגנה מן הצדק תופעל בזהירות ובמקרים מיוחדים בלבד.

התנהגות בלתי נסבלת של הרשות

בפסיקה נקבע כי החלת הדוקטרינה של טענת הגנה מן הצדק תתקיים רק במקרים חריגים שבהן התנהגות המשטרה או רשות חוקרת אחרת הופכת להתנהגות בלתי נסבלת שיש בה משום דיכוי, רדיפה והתעמרות של הרשות בנאשם. במקרים כאלו קבע בית המשפט יש לקבל טענה של הגנה מן הצדק וביטול כתב אישום פלילי כנגד נאשם.

הגנה מן הצדקהפיכתה לטענה המוכרת ומעוגנת בספר החוקים

הגנה מן הצדק הפכה מטיעון שהוכר על ידי הפסיקה לטיעון שמעוגן בספר החוקים מייד עם כניסת התיקון לחוק סדר הדין הפלילי בסעיף 149(10) לחוק ובעקבות כך התעוררה השאלה מהו היקף השפעת התיקון לחוק על אופייה של הטענה המקדמית וכיצד התיקון ישפיע על היקף קבלת הטיעון .

נראה כי המחוקק לא הביא לשינוי מהותי באופי הטענה ומידת היקף קבלתה על ידי בית המשפט וטענת הגנה מן הצדק תמשיך להיות טענה מקדמית שתתקבל במקרים חריגים.