סגירת תיק פלילי היא החלטה של התביעה שלא להגיש כתב אישום נגד אדם שהחשוד בביצוע עבירה.

חוק סדר הדין הפלילי מקנה סמכות לסגור תיק פלילי בעילות של היעדר עניין לציבור וחוסר ראיות מספיקות לצורך העמדה לדין. מתוך עילות אלו קמות עילות סגירה נוספות כשהעיקרית שבהן היא היעדר אשמה פלילית ( סגירת תיק מחוסר אשמה). החלטה על סגירת תיק פלילי תיעשה לאחר שנשקלו כל הגורמים שקשורים לתיק ולאחר שבעל הסמכות לסגור את התיק בחן את התיק בתום לב, ללא אפליה בהגינות ובסבירות ובעת סיום חקירתו יציין בעל הסמכות (החוקר הפלילי או קצין החקירות) את הנימוקים להמלצתו לסגירת התיק וגניזתו תוך שהוא מפנה ומבסס החלטתו על חומר הראיות בתיק.

עילות סגירת תיק פלילי 

1. היעדר עניין לציבור – התביעה סבורה שהעבירה אינה חמורה מספיק כדי להצדיק העמדה לדין.

2. חוסר בראיות מספיקות להעמדה לדין פלילי – התביעה סבורה שיש ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של הנאשם, אך הן אינן מספיקות כדי להרשיע אותו.

3. חוסר אשמה פלילית – התביעה סבורה שאין ראיות מספיקות כדי להוכיח את אשמתו של הנאשם.

4. עבריין לא נודע.

5. מות החשוד או שהחשוד אינו בר ענישה – אם החשוד נפטר לפני שהתקבלה החלטה לגבי העמדתו לדין, התיק נסגר.

6. אין עבירה פלילית.

7. רשות אחרת מוסמכת לחקור.

8. התיישנות – במדינות רבות, ישנם תקופות התיישנות ספציפיות עבור עבירות פליליות שונות. לאחר חלוף תקופת ההתיישנות, לא ניתן להגיש כתב אישום נגד החשוד.

השיקולים לסגירת תיק פלילי מחוסר ראיות

תובע או חוקר בעל סמכות לסגור תיק שראה שהראיות בתיק מספיקות לצורך העמדה לדין של חשוד יגיש כתב אישום אלא אם הוא סבור כי במשפט אין עניין לציבור. כשתובע בוחן תיק ועולה מתוכו שישנן ראיות לכאורה המעוררות חשד לביצועה של עבירה אלא שאין די בראיות בתיק כדי להוכיח את אשמתו של האדם ולכן אין בהן כדי להביא להעמדתו לדין הרי שהתיק ייסגר בעילה של "חוסר ראיות".

המבחן לסגירת תיק פלילי מחוסר ראיות

המבחן הקובע לצורך סגירת תיק מ"חוסר ראיות" נוגעת לשאלה האם הראיות מותירות ספק סביר באשר לחפותו של החשוד כך שאם התשובה חיובית יש לסגור את התיק מחוסר ראיות אך אם התשובה שלילית יש לסגור את התיק בעילה של "חוסר אשמה". במילים אחרות, במקום ובו אין בתיק ראיות שאדם סביר היה מבסס את החשד כלפי החשוד הרי שיש לסגור את התיק מ"חוסר אשמה" ולעומת זאת אם החומר מצביע על החשוד ברמת וודאות גמורה אך אינו עולה לכדי ראיות לכאורה כנגדו יש לסגור את התיק מ"חוסר ראיות.

סגירת תיק מ"חוסר אשמה" או "היעדר אשמה פלילית"

סגירת תיק מהיעדר אשמה פלילית יעשה כשבחומר הראיות אין כדי להקים חשד סביר לביצוע עבירה על ידי החשוד, כך גם במקרה שמתברר כי המעשה מהווה עבירה פלילית אך לא קיימות ראיות לכך שהעבירה נעברה על ידי החשוד. יודגש כי לסגירת תיק בעילה של "חוסר אשמה" חשיבות רבה שכן היא מבטלת את הרישום הפלילי שנפתח לחשוד ולכן יש חשיבות להבחין בין סגירת תיק מחוסר ראיות לחוסר אשמה ולכן כשעולה חשד לגבי זהותו של מבצע עבירה ולאחר שנתקיימה חקירה נדמה כי החשד שהועלה אינו מבוסס בראיות כלשהן אלא בהשערות יש לסגור את התיק כנגד החשוד בעילה של היעדר אשמה פלילית "חוסר אשמה". לעיתים קרובות חוקרים וקציני חקירות סוגרים תיקים בעילה של "חוסר ראיות" וזאת למרות שניתוח הראיות בתיק יכול היה להוביל לסגירה של התיק ב"חוסר אשמה".

סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה

סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה היא החלטה של התביעה לסגור תיק פלילי נגד אדם, כאשר האדם מודה בביצוע העבירה ונדרש לקיים תנאים מסוימים, כגון תשלום קנס או שירות לציבור.

הסדר מותנה הוא הסכם בין התביעה לבין הנאשם. ההסדר קובע את התנאים שבהם התיק ייסגר, ואת העונש שייגזר על הנאשם אם יפר את התנאים.

התנאים בהסדר מותנה יכולים להיות מגוונים, וכוללים לרוב את הדברים הבאים:

 • הודאה בביצוע העבירה: הנאשם מודה בביצוע העבירה המיוחסת לו.
 • תשלום קנס או פיצויים: הנאשם משלם קנס למדינה או פיצויים לנפגע העבירה.
 • שירות לציבור: הנאשם מבצע שירות לציבור, כגון עבודה ללא תמורה או התנדבות.
 • השתתפות בתוכנית טיפול או שיקום: הנאשם משתתף בתוכנית טיפול או שיקום, כגון תוכנית לגמילה מאלכוהול או סמים.

אם הנאשם מקיים את התנאים בהסדר מותנה, התיק נסגר סופית. עם זאת, אם הנאשם מפר את התנאים, הוא עלול להיות מועמד להעמדה לדין.

סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה יכולה להיות דרך טובה להימנע מהליך משפטי ארוך ומייגע. עם זאת, חשוב להבין את הסיכונים וההשלכות של סגירת תיק בהסדר מותנה לפני הסכמתך להצעה כזו.

מה כוללת בקשה לסגירת תיק פלילי?

בקשה לסגירת תיק פלילי היא מסמך משפטי שבו מבקש החשוד או הנאשם מהתביעה לסגור את התיק נגדו.

בקשה לסגירת תיק פלילי צריכה לכלול את הפרטים הבאים:

 • פרטי החשוד או הנאשם: שם מלא, תעודת זהות, כתובת מגורים, וכו'.
 • תיאור העבירה שבגינה הוגשה הבקשה: סוג העבירה, תאריך ביצוע העבירה, וכו'.
 • הסבר מדוע יש לסגור את התיק: החשוד או הנאשם צריך להסביר מדוע הוא חושב שהתיק צריך להיסגר. הסבר זה יכול לכלול טענות על חוסר ראיות, חוסר עניין לציבור, או סיבות אחרות.
 • חתימת החשוד או הנאשם: החשוד או הנאשם צריכים לחתום על הבקשה כדי לאשר שהם מגישים אותה מרצונם החופשי.

כמובן שאם החשוד או הנאשם מיוצג על ידי עורך דין, עורך הדין יכול להכין את הבקשה ולחתום עליה בשם החשוד או הנאשם.

בקשה לסגירת תיק פלילי יכולה להיות מוגשת לבית המשפט או למשטרה. אם הבקשה מוגשת למשטרה, המשטרה יכולה להחליט לסגור את התיק באופן עצמאי, או להעביר את הבקשה לבית המשפט. אם הבקשה מוגשת לבית המשפט, בית המשפט יבחן את הבקשה ויחליט אם לסגור את התיק או לא.

חשוב לציין כי בקשה לסגירת תיק פלילי אינה מעידה בהכרח על חפות החשוד או הנאשם. התביעה יכולה לסרב לבקשה גם אם היא מאמינה שהחשוד או הנאשם אשם, אך אין לה מספיק ראיות כדי להרשיעו.

אחרי כמה זמן ניתן לבקש סגירת תיק פלילי?

החוק אינו קובע זמן מינימלי שבו ניתן להגיש בקשה לסגירת תיק פלילי. עם זאת, בדרך כלל, התביעה תהיה מוכנה לשקול בקשה לסגירת תיק רק לאחר שהחקירה המשטרתית הסתיימה והחומרים הועברו לתביעה.

במקרים מסוימים, התביעה עשויה להיות מוכנה לשקול בקשה לסגירת תיק גם לפני סיום החקירה, אם היא מאמינה שיש ראיות חזקות לכך שהחשוד או הנאשם חף מפשע.

האם כדאי להגיש בקשה לסגירת תיק פלילי?

מדובר בהחלטה מורכבת שצריכה להתקבל על בסיס נסיבותיו הספציפיות של כל מקרה. ישנם מספר שיקולים שיש לקחת בחשבון, כגון:

 • הסבירות שהבקשה תתקבל: אם התביעה מאמינה שיש לה מספיק ראיות להרשיע את החשוד או הנאשם, הסיכויים שהבקשה תתקבל נמוכים.
 • השלכות של סגירת התיק: אם התיק ייסגר, רישום העבירה ימחק מרישומי המשטרה. עם זאת, במקרים מסוימים, הפרת תנאי הסדר מותנה יכולה להוביל להעמדה לדין של הנאשם.
 • התועלת הכלכלית והרגשית של סגירת התיק: סגירת תיק פלילי יכולה לחסוך מהחשוד או הנאשם את ההוצאות הכספיות והטרחה של משפט פלילי. היא גם יכולה לסייע לשקם את המוניטין של החשוד או הנאשם.

 

למשרדנו ניסיון רב בשינוי עילת סגירת תיק פלילי ואנו עוסקים בכך מול תובעים וקציני חקירות ברחבי הארץ בהצלחה מרובה. אם הנך מעוניין להתייעץ ולהביא לשינוי עילת סגירת התיק שבו היית חשוד פנה אלינו כדי שנפעל למענך – עו"ד פלילי רוטנברג

עו”ד ניר רוטנברג
כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

לייעוץ מהיר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  תחזרו אליי

  תפריט נגישות

  ×