ביטול כתב אישום פלילי

האם בית המשפט מוסמך להתערב בשיקול הדעת של תובע בנושא הנוגע לקבלת החלטה על העמדה לדין של חשוד ולהורות על ביטול כתב האישום? התשובה היא חיובית אך ביטול כתב אישום פלילי בשל פגם שנפל בשיקול הדעת של התביעה תעשה במקרים חריגים בלבד.
בית המשפט אינו מחליף את שיקול הדעת של התביעות או של הפרקליטות ואינו פועל "כפרקליט על" ולכן לא יתערב בהחלטת הפרקליטות האם להגיש כתב אישום פלילי רק בשל כך שבית המשפט היה מחליט אחרת אלא יורה על ביטול כתב האישום במקרים ובהם החלטת התביעות או הפרקליטות להגיש כתב אישום פלילי לקתה בחוסר סבירות מהותי ובמקרים קיצוניים.

שיקול דעת בהגשת כתב אישום פלילי

החוק מאפשר שיקול דעת רחב ביותר לרשויות בעת ההחלטה האם להעמיד חשודים למשפט פלילי ולכן גם בית המשפט מאפשר מתחם רחב של סבירות בהחלטה להגיש כתב אישום, כתוצאה מכך הפסיקה קבעה לאורך השנים שהתערבות בהחלטת התביעות תעשה באופן מצומצם ביותר.

המשפט המנהלי בהליכים פליליים

כניסת המשפט המנהלי והכללים שבו אל תוך המשפט הפלילי יש בו כדי להפוך את היוצרות והתוצאה היא שבטרם יברר בית המשפט את אשמתו של הנאשם ניגש בית המשפט לברר את פעולותיה של המדינה ולבחון את דרכי התנהלותה ובכך יש כדי לפספס את המהות של ההליך הפלילי והעברת מסר ולפיו הנאשם אינו בעמדת "הגנה" אלא משמש כתובע כנגד המדינה.
הכנסת המשפט המנהלי אל תוך עולם המשפט הפלילי גורמת לכך שריכוז מאמצי הנאשם הם להוכחת אשמת המדינה אך מן הצד השני יש חשיבות רבה ביותר לניהול הליך הוגן ושמירה על זכויות הנאשמים והחשודים.

עמדת משרד עורך דין פלילי רוטנברג

במשרד עורך דין פלילי רוטנברג העוסק במשפט הפלילי שנים רבות יש עמדה חד משמעית ולפיה התעלמות של בית המשפט מפעולות פסולות של הפרקליטות והתביעה יובילו להשחתת המערכת, להרשעת חפים מפשע ובסופו של דבר אובדן אמון הציבור במשפט הפלילי.
אין כוונה כמובן, להפוך את בית המשפט הפלילי לבג"ץ ואין רצון לאף צד לסרבל את ההליך הפלילי אולם יש מקום ולדעתנו מקום רחב ביותר לבחינה מדוקדקת וביקורת משפטית רחבה על זכויות החשודים והנאשמים במשפט הפלילי בישראל.

הגנה מן הצדק- ביקורת מנהלית

הגנה מן הצדק היא אחד מהכלים שעומדים לבית המשפט בהליך פלילי כדי לבחון את התנהלות הרשויות כלפי הנאשם ולאחרונה התרבו הקולות הקוראים להחזיר את כלי ביקורת זה למידות מצומצמות ולהשתמש בכלי ההגנה מן הצדק רק במקרים חריגים.

התערבות בקביעת סעיפי האישום

בעת הגשת כתב אישום ניתנת לתביעה שיקול דעת רחב ביותר בבחירת סעיפי העבירה והתביעה יכולה לבחור גם בסעיף האישום המחמיר יותר עם הנאשם בפלילים אך אין מקום להרבות בסעיפי אישום ללא סיבה.
בעת הגשת כתב אישום פלילי התביעה צריכה לעשות מאמץ ולבחור סעיף אישום שמביא לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר את אופי העבירה שביצע הנאשם ובמסגרת זו יש לתביעה שיקול דעת רחב ביותר לבחור את הסעיף המחמיר ביותר אולם אם יש ספקות המתעוררים באשר לאפשרות להוכיח את מרכיבי העבירה הרי שיש מקום להפחית באישומים כדי שכתב האישום לא יוסיף אישומים שלא לצורך.
גם במקרים הפוכים שבהם ייחסו עבירה קלה בכתב האישום באירוע שעובדותיו מאפשרות קביעת עבירה קשה יותר הרי שניתן יהיה להתערב באופן שיפוטי כנגד ההחלטה להקל עם הנאשם. קביעת סעיף האישום אמור לשקף את הנורמה שהמחוקק קבע בנוגע למשפט הפלילי באופן כללי.
בעת הכנת כתב אישום על הפרקליטות לבחור בסעיפי האישום שמבטאים באת הנורמה העונשית ההולמת ביותר לאירוע הפלילי בהתאם לתיאור כתב האישום ולכן כתב אישום חמור וסעיפי אישום מקלים ולהיפך היוצרים חוסר התאמה עלולים להוביל לפגם משמעותי ומהותי בכתב האישום הפלילי העשוי, במקרים חריגים, להוביל להתערבות של בית המשפט באופן כזה שיביא לתיקון הפגם.

אנו במשרד עורך דין פלילי רוטנברג מאמינים שיש לשמור על זכויותיהם של חשודים ושל נאשמים בפלילים וזאת לטובת כלל המערכת ולצורך חיזוק האמון הציבורי במערכת המשפט וברשויות האכיפה.
אם את זקוק לייעוץ פלילי פנה אלינו ונסייע לך!