כתב אישום הוא מסמך משפטי שבו מאשימה המדינה אדם בעבירה פלילית. כתב האישום הוא המסמך הפותח את ההליך הפלילי, והוא מפרט את העבירות המיוחסות לנאשם, את העונש המירבי הקבוע בחוק עבור כל עבירה, ואת רשימת עדי התביעה.

כתב אישום יכול להיות מוגש על ידי תובע מוסמך, כגון פרקליט, שוטר, או עורך דין פרטי שהוסמך לכך במקרים מסוימים. התובע מוסמך להגיש כתב אישום אם מצא כי קיימות ראיות להוכחת האשמה וכי קיים עניין לציבור.

כתב האישום צריך לכלול את הפרטים הבאים:

 • שם הנאשם
 • מספר התיק
 • תאריך הגשת כתב האישום
 • תיאור העבירות המיוחסות לנאשם
 • העונש המירבי הקבוע בחוק עבור כל עבירה
 • רשימת עדי התביעה

איך ניתן לבטל כתב אישום?

ביטול כתב אישום כתוצאה מהשגת הסכמה עם רשות התביעה

האם בית המשפט מוסמך להתערב בשיקול הדעת של תובע בנושא הנוגע לקבלת החלטה על העמדה לדין של חשוד ולהורות על ביטול כתב האישום? התשובה היא חיובית אך ביטול כתב אישום פלילי בשל פגם שנפל בשיקול הדעת של התביעה תעשה במקרים חריגים בלבד.בית המשפט אינו מחליף את שיקול הדעת של התביעות או של הפרקליטות ואינו פועל "כפרקליט על" ולכן לא יתערב בהחלטת הפרקליטות האם להגיש כתב אישום פלילי רק בשל כך שבית המשפט היה מחליט אחרת אלא יורה על ביטול כתב האישום במקרים ובהם החלטת התביעות או הפרקליטות להגיש כתב אישום פלילי לקתה בחוסר סבירות מהותי ובמקרים קיצוניים.

ביטול כתב אישום על ידי בית משפט כתוצאה מקבלת טענת הגנה

להחלטה על הגשת כתב אישום השלכות קשות על חייו של הנאשם. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי במקרים רבים, ניתן להביא לביטולו של כתב האישום. לשם כך זקוק הנאשם לייצוג משפטי טוב של עורך דין המתמחה בפלילים, אשר ימצה כל אפשרות לביטול או מחיקה של כתב האישום.

קיימות מספר סיבות אפשריות לביטול כתב אישום. הסיבה הנפוצה ביותר היא כי התביעה לא הצליחה להוכיח את אשמתו של הנאשם מעבר לספק סביר. במקרים אלה, בית המשפט יורה על ביטול כתב האישום, וזה יביא לזיכוי של הנאשם. סיבה נוספת לביטול כתב אישום היא כי כתב האישום עצמו פגום. לדוגמה, אם כתב האישום אינו מפררט את העבירות המיוחסות לנאשם בצורה ברורה, או אם הוא מבוסס על ראיות בלתי קבילות, בית המשפט יורה על ביטול כתב האישום.

שלב החקירה

האפשרות הראשונה בה נדון היא אפשרות מקדמית יותר והיא מתייחסת לשלב החקירה במשטרה. כאשר עורך הדין מעורב בפרשה כבר בשלב זה, פתוחה בפניו האפשרות להביא לסגירת התיק, ללא הגשת כתב אישום. יתרה מזאת, עורך הדין יכול להשפיע גם על עילת הסגירה של התיק ובכך לדאוג למעשה כי לא יוותר רישום משטרתי מן החקירה.

מהם הטיעונים שיכול עורך הדין להעלות בשלב זה? למשל, כי אין ראיות מספיקות להוכחת אשמתו של החשוד, כי טיבה של העבירה ונסיבותיה, אינן מקימות אינטרס ציבורי להגשת כתב אישום, גילו הצעיר של החשוד ו/או העדר עבר פלילי מצדיקים את סגירת התיק וכיו"ב. כל אלו, יש בידם במקרים רבים, להביא לסיומה של החקירה ללא הגשת כתב אישום וכאמור, אף ללא רישום משטרתי.

הגנה מן הצדק – ביקורת מנהלית

הגנה מן הצדק היא אחד מהכלים שעומדים לבית המשפט בהליך פלילי כדי לבחון את התנהלות הרשויות כלפי הנאשם ולאחרונה התרבו הקולות הקוראים להחזיר את כלי ביקורת זה למידות מצומצמות ולהשתמש בכלי ההגנה מן הצדק רק במקרים חריגים.

הגנה מן הצדק היא דוקטרינה משפטית המובילה לביטול כתב אישום והליך פלילי בעקבות כתם משמעותי שנדבק בו ושעומד בניגוד לעקרונות ההגינות והצדק המשפטי. סעיף 149(10) לחסד״פ מעגן בחקיקה את הטענה של הגנה מן הצדק כחלק מטענות מקדמיות שיש בהם כדי להוביל לביטול ההליך הפלילי כנגד נאשם.

המבחן לטיעון של הגנה מן הצדק

קיים מבחן של שלושה שלבים ובו בוחן בית המשפט האם נתקיימו התנאים לקבלת טיעון מקדמי של הגנה מן הצדק שיוביל לביטול כתב האישום וההליך הפלילי.

השלב הראשון מתייחס לזיהוי דרגת הפגם שנפל בהליך הפלילי במנותק משאלת אחריותו או אשמתו של הנאשם בפלילים , כלומר בית המשפט בודק האם נכון לנהל משפט פלילי לאור הפגמים שנפלו בהליך.

בשלב השני בוחן בית המשפט האם תתקיים פגיעה קשה בתחושת ההגינות והצדק במידה ויתנהל הליך פלילי למרות הפגמים הקשים שנפלו בו וזאת תוך מתן תשומת לב לאינטרסים הציבוריים מול האינטרס הפרטי של הנאשם.

בשלב השלישי, יורה בית המשפט על בדיקת דרכים לתיקון הפגם שנפל בהליך הפלילי במקום ביטול כתב האישום.

בית המשפט יבחן האם התנהגות הרשות (המשטרה והפרקליטות ברוב המקרים) היא ״שערורייתית״ עד כדי כך שיש מקום להביא לביטול כתב האישום.

בפסיקת בית המשפט העליון נקבע כי דוקטרינת הגנה מן הצדק תופעל בזהירות ובמקרים מיוחדים בלבד.

 

ביטול כתב האישום במשפט עצמו

אפשרות נוספת לביטול כתב האישום היא באמצעות העלאת טענות משפטיות במהלך המשפט עצמו, במסגרת הדיונים בבית המשפט. בשונה מהמצב הקודם שתואר לעיל, בו נתונה ההחלטה על ביטול כתב האישום, לרשויות התביעה, כאן יכול בית המשפט להורות על ביטול כתב האישום ללא הסכמתה של התביעה ואף בניגוד לעמדתה הברורה. מהן הטענות אשר יוכל עורך דין פלילי לטעון בפני בית המשפט, על מנת להביא לביטולו של כתב האישום? למשל:

 • אי קיומה של חובת השימוע: המחדל לקיים שימוע לנאשם בעבירת פשע, יכולה להביא במקרים מסוימים לביטולו של כתב האישום.
 • העדר סמכות: לבית המשפט אין סמכות עניינית או מקומית לדון בתיק.
 • פגם בכתב האישום: נמצא פגם מהותי בכתב האישום הדורש את ביטולו.
 • טענת התיישנות: במסגרתה נטען כי העבירה נשוא כתב האישום התיישנה.
 • חלוף הזמן: לעיתים, עבר זמן רב מהמועד בו נפתחה חקירת המשטרה ועד למועד בו הוגש כתב האישום. במצב זה, ניתן לטעון כי האינטרס הציבורי אינו תומך עוד בהגשת כתב אישום.

מחיקת רישום פלילי

מטבע הדברים, ישנם מקרים בהם לא ניתן להביא לביטול כתב האישום. במצבים אלה, יפעל עורך הדין כמיטב יכולתו על מנת להביא לזיכוי במשפט הפלילי, או לעריכת הסכם טיעון מקל עם התביעה, תלוי כמובן בנסיבות המקרה. הורשע אדם במשפט פלילי? מלבד הסנקציה בגין העבירה, נותר לנאשם רישום פלילי, אשר יכול להקשות עליו לנהל אורח חיים תקין, לאחר ריצוי עונשו. אולם, חשוב לדעת כי בחלוף זמן מספק, ניתן להגיש בקשה למחיקת הרישום הפלילי. זו תיעשה על ידי הגשת בקשה לנשיא המדינה, במסגרתה יש להציג נימוקים מדוע ראוי להורות על מחיקת הרישום הפלילי של המבקש. אם הבקשה תאושר, הרישום לא יופיע במאגר הפלילי, אלא בפני גופים מסוימים והמבקש יוכל לקבל תעודת יושר ולנהל את חייו כרגיל.

ביטול כתב אישום – זה אפשרי! משרד עורכי דין פלילי רוטנברג מתמחה בייצוג חשודים ונאשמים ויפעל למענך במלוא המרץ והמסירות ויעשה כל שניתן על מנת למנוע העמדה לדין פלילי.

עו"ד ניר רוטנברג הנו מבכירי ומוותיקי הסניגורים הפליליים בישראל, פעיל בתחום הפלילים מעל 20 שנה לזכותו מאות תיקים של ביטולי כתב אישום ונסיון במו"מ והליכים מול הרשויות השונות למחיקה, ביטול ו/או חזרה מאישומים בעבירות חמורות וקלות.

עו”ד ניר רוטנברג
כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

לייעוץ מהיר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  תחזרו אליי

  תפריט נגישות

  ×