מהן עבירות מרמה והונאה?

 

עבירות מרמה והונאה הן עבירות פליליות שבהן אדם עושה שימוש בטענות שווא או במעשים מטעים כדי להשיג דבר מה מאדם אחר, לרוב כסף או רכוש. עבירות אלו נחשבות חמורות מאוד על ידי החוק, וכפי שצויין העונש עליהן יכול להגיע עד למאסר בפועל.

קבלת דבר במרמה (ס' 415 לחוק העונשין) קבלת דבר במרמה היא עבירה פלילית שבה אדם מקבל כסף או טובת הנאה אחרת מאדם אחר, תוך כדי שימוש במרמה או בתחבולה. העונש על עבירה זו הוא עד 5 שנות מאסר.
ביצוע תחבולה (ס' 416 לחוק העונשין) קבלת כסף או הטבה על ידי ניצול של טעות שביצע אדם אחר. עבירה שעונשה הוא שנתיים מאסר. דוגמה טובה לעבירה כזו היא למשל ביצוע תשלום גבוה יותר ממה שצריך, בעוד מקבל הכסף איננו מתריע בפני המשלם על כך ומורה על הטעות. זהו ניצול מכוון הנחשב כתחבולה.
זיוף (ס' 418 לחוק העונשין) קבלת כסף או הטבה על ידי ניצול של טעות שביצע אדם אחר. עבירה שעונשה הוא שנתיים מאסר. דוגמה טובה לעבירה כזו היא למשל ביצוע תשלום גבוה יותר ממה שצריך, בעוד מקבל הכסף איננו מתריע בפני המשלם על כך ומורה על הטעות. זהו ניצול מכוון הנחשב כתחבולה.
עבירת זיוף המשפיע על עסקאות (ס' 419 לחוק העונשין)

עבירת זיוף המשפיע על עסקאות היא עבירה פלילית שבה אדם מציג מסמך או מידע שקריים, במטרה לקבל כספים או לגרום לאדם אחר לחתום על חוזה. העונש על עבירה זו הוא עד 3 שנות מאסר.

שימוש במסמכים מזויפים (ס' 420 לחוק העונשין)

שימוש במסמכים מזויפים הוא עבירה פלילית שבה אדם משתמש במסמך או מידע שקריים, במטרה להטעות או לרמות אדם אחר. העונש על עבירה זו הוא עד שנה אחת מאסר.

רישום כוזב במסמכי תאגיד (ס' 423 לחוק העונשין)

מרמה והפרת אמונים בתאגיד היא עבירה פלילית שבה אדם בעל תפקיד בתאגיד, פועל במסגרת התפקיד במרמה או בהפרת אמונים, וגורם נזק לתאגיד. העונש על עבירה זו הוא עד 3 שנות מאסר.

מרמה והפרת אמונים בתאגיד (ס' 425 לחוק העונשין) בעלי תפקידים בתאגידים שפעלו במסגרת התפקיד במרמה (נטילת שוחד למשל) או הפרת אמונים (מכירת מידע לתאגיד אחר למשל) ופגעו בתאגיד כתוצאה מכך. עבירה זו דינה עד 3 שנות מאסר.

קבלת דבר במרמה

חוק העונשין קובע כי המקבל דבר במרמה צפוי לעונש של שלוש שנות מאסר ואם העבירה נעברה בנסיבות מחמירות הרי שהעונש הוא עד 5 שנות מאסר.

מהי מרמה ומהו קבלת דבר במרמה?

חוק העונשין קובע כי "מרמה" היא טענה שמי שטוען אותה יודע שאינה אמיתית כשקבלת דבר במרמה היא התוצאה של המרמה כשהיסוד העובדתי מורכב משני יסודות:

א. הצגת הטענה השקרית
ב. קבלת "דבר"
כלומר, הצגת המרמה גם בדרך של "מחדל" העלמת העובדות שהיה מקום להציג בנסיבות האירוע וקבלת "דבר" כתוצאה מהטענה הכוזבת ולצורך הרשעה בפלילים בעבירה זו יש לייצר קשר סיבתי בין הקבלה למרמה.

מיהו "מקבל" בעבירה פלילית של "קבלת דבר במרמה"

המרכיב של "מקבל" מורכב משני חלקים, כלומר המרמה והטענה הכוזבת לצד המקבלת את "הדבר" מכח הטענה השקרית. "המקבל" הוא המרמה ו"הנותן" הוא קורבן העבירה- המרומה. לצורך גיבוש עבירה פלילית בעבירת מרמה נדרש קשר סיבתי בין המרמה לבין המתן של המרומה כש"הדבר" יכול להיות מקרקעין, זכות, טובת הנאה וכו'

מהו "במרמה"?

רכיב "המרמה" יסודו בהצגת הטענה השקרית כשלמושג זה משמעות כפולה המביאה לידי ביטוי את הטענה השקרית שמכוחה המרומה מוסר את "הדבר" לרמאי והשנייה נוגעת לדרישה לכך שמרמה יודע שהטענה השקרית אכן אינה אמיתית.
גם היסוד הנפשי הנדרש הוא כפול ונוגע למודעות כלפי הטענה הידיעה שהיא לא נכונה וכוזבת והיכולת לקבל "דבר" באמצעות הצגת הטענה השקרית וכמו כן פזיזות לפחות לאפשרות של התרחשות התוצאה של המרמה כלפי המרומה.

בטח, הנה הרחבה של 4-5 שורות על כל אחד מהחוקים שסיפקת:

ביצוע תחבולה

ביצוע תחבולה היא עבירה פלילית שבה אדם מקבל כסף או טובת הנאה אחרת מאדם אחר, תוך כדי ניצול של טעות שבצע אותו אדם. טעות היא מצג שווא שאדם אחר יוצר ללא כוונה להטעות.

לדוגמה, אם אדם משלם לאדם אחר יותר כסף ממה שהיה צריך לשלם, והאדם הראשון לא מעיר על כך, זהו ביצוע תחבולה. אם אדם משתמש בזיוף כדי לקבל עבודה, זהו גם ביצוע תחבולה.

העונש על עבירה זו הוא עד 2 שנות מאסר.

זיוף

זיוף הוא עבירה פלילית שבה אדם משנה מסמך או מידע באופן שקרי, במטרה להטעות או לרמות אדם אחר.

לדוגמה, אם אדם מזייף מסמך זהות כדי לקבל הלוואה מהבנק, זהו זיוף. אם אדם מזייף מסמך רפואי כדי לקבל תרופות, זהו גם זיוף. העונש על עבירה זו הוא עד 3 שנות מאסר.

עבירת זיוף המשפיע על עסקאות עבירת זיוף המשפיע על עסקאות היא עבירה פלילית שבה אדם מציג מסמך או מידע שקריים, במטרה לקבל כספים או לגרום לאדם אחר לחתום על חוזה.

לדוגמה, אם אדם מזייף דו"ח כספי כדי לקבל הלוואה מהבנק, זהו עבירת זיוף המשפיע על עסקאות. אם אדם מזייף מסמך חוזה כדי לגרום לאדם אחר לחתום עליו, זהו גם עבירת זיוף המשפיע על עסקאות.

העונש על עבירה זו הוא עד 3 שנות מאסר.

שימוש במסמכים מזויפים

שימוש במסמכים מזויפים הוא עבירה פלילית שבה אדם משתמש במסמך או מידע שקריים, במטרה להטעות או לרמות אדם אחר.

לדוגמה, אם אדם משתמש במסמך מזויף כדי לקבל עבודה, זהו שימוש במסמכים מזויפים. אם אדם משתמש במסמך מזויף כדי לקבל שירותים ממשלתיים, זהו גם שימוש במסמכים מזויפים.

העונש על עבירה זו הוא עד שנה אחת מאסר.

רישום כוזב במסמכי תאגיד

רישום כוזב במסמכי תאגיד הוא עבירה פלילית שבה אדם בעל תפקיד בתאגיד מסחרי, רושם פרטים או מידע שקריים במסמך רשמי של התאגיד.

לדוגמה, אם אדם בעל תפקיד בחברה מזייף דו"ח רווח והפסד כדי להציג את החברה באור חיובי יותר, זהו רישום כוזב במסמכי תאגיד. אם אדם בעל תפקיד בחברה מזייף דו"ח חשבונאי כדי להסתיר הפסדים, זהו גם רישום כוזב במסמכי תאגיד.

העונש על עבירה זו הוא עד 5 שנות מאסר.

משמעות "מחשבה פלילית"

חוק העונשין מגדיר בסעיף 20 את משמעות המחשבה הפלילית והיא מודעות למעשה ולהתקיימות הנסיבות שמאפשרות את גרימת התוצאה כשזו מתחלקת למספר אפשרויות:
1. כוונה- כלומר המעשה נעשה מתוך כוונה להוביל ולגרום לתוצאה הפלילית.
2. פזיזות- אדישות לאפשרות גרימת התוצאה או קלות דעת בלקיחת הסיכון הלא סביר שאפשר את התוצאה הפלילית.

"כוונה פלילית"

הגדרת "כוונה" מתייחסת לאפשרות הראייה מראש של התוצאה כאפשרות סבירה כך שכשרואים נאשם שחשד בדבר ההתנהגות או בדבר האפשרות לקיום התוצאה הפלילית כמי שהיה מודע לה גם אם נמנע מלברר את אמיתות הטענה הכוזבת, לצורך גיבוש עבירת מרמה אין צורך להוכיח קיום של "כוונה למרמה" אלא שהיתה מחשבה פלילית שנוצרה כתוצאה ממודעות לטענה הכוזבת וכלפי האפשרות שינתן דבר במרמה כתוצאה מהטענה.

עבירות מרמה והונאה

גיבוש עבירות מרמה והונאה

כדי שתתגבש עבירת מרמה על "הרמאי" להציג מצג שקרי של מרמה ולקבל כתוצאה מכך את "הדבר" ובמקביל "קבלת הדבר" נותנת ביטוי למרכיב התוצאה שבלעדיו לא תושלם ביצוע העבירה. בניגוד לעבירות פליליות אחרות בעבירת קבלת דבר במרמה התוצאה מגבשת את חלק נוסף בעבירה עצמה כך ש"הדבר" אכן נתקבל ומכאן שלצורך השלמת העבירה הפלילית נדרשים שלושה מרכיבים:
1. הצגת המרמה תוך ידיעה שהיא מרמה.
2. קבלת הדבר כתוצאה מהצגת המרמה.
3. מציג המרמה אכן קיבל את הדבר.
עולה כי המרכיבים 1 ו-3 הם מרכיבי העבירה ההתנהגותיים של הרמאי יחד עם היסוד הנפשי הנדרש והמרכיב השני הוא מרכיב התוצאה הנדרש גם הוא לצורך גיבוש העבירה כשמבחינת זמני ביצוע העבירה הרי שמרכיב התוצאה וההתנהגות של "קבלת הדבר" יתרחשו יחדיו אך יתכן פער זמן בין ביצוע המרכיב הראשון של הצגת המרמה באמצעות הטענה הכוזבת לביצוע המרכיב של קבלת הדבר.

הקשר הסיבתי בעבירות מרמה והונאה

הקשר הסיבתי הנדרש בעבירת מרמה אינה מדעית ונקבע כי ניתן להסיק את המסקנה מתוך התנהגות הצדדים והנסיבות כך שלעיתים יתכן מצב ובו יתקיים ספק באשר לגרימת תוצאת המרמה בעקבות מצג השווא כך שיתכנו נסיבות אחרות ונוספות שהובילו לגרימת קבלת הדבר אך אין באפשרות זו כדי לשלול מיידית הרשעה בפלילים.

תפקידו של עורך דין פלילי בעבירות הונאה

עורך דין פלילי בעבירות מרמה יכול לייצג את קורבן העבירה מול הפרקליטות ולצורך מיצוי הדין עם הרמאי וכן הוא יכול ליתן ייצוג משפטי לנאשם בעבירה תוך ניסיון לקעקע לחלוטין אחד ממרכיבי העבירה ולהביא לזיכוי הנאשם בעבירה זו.
כמי שמתמחים במשפט הפלילי ועוסקים רבות בעבירות מסוג זה אנו נייעץ ונפעל להעניק ייצוג בפלילים למענך.

אנו במשרד עורך דין פלילי רוטנברג מתמחים במשפט הפלילי ובמיוחד בעבירות צווארון לבן ועבירות מרמה והונאה כבר למעלה מ-25 שנים תוך שאנו מייצגים נאשמים וקורבנות עבירות מרמה בישראל ובחו"ל תוך שימוש בעזרים של המשפט הבינלאומי וחוקת האינטרפול.

במידה ואתם זקוקים לייעוץ משפטי בעבירות מרמה והונאה צרו עמנו קשר באופן מיידי.

עו”ד ניר רוטנברג
כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

לייעוץ מהיר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    תחזרו אליי

    תפריט נגישות

    ×