עבירות הונאה – קבלת דבר במרמה

חוק העונשין קובע כי המקבל דבר במרמה צפוי לעונש של שלוש שנות מאסר ואם העבירה נעברה בנסיבות מחמירות הרי שהעונש הוא עד 5 שנות מאסר.
מהי מרמה ומהו קבלת דבר במרמה
חוק העונשין קובע כי "מרמה" היא טענה שמי שטוען אותה יודע שאינה אמיתית כשקבלת דבר במרמה היא התוצאה של המרמה כשהיסוד העובדתי מורכב משני יסודות:
א. הצגת הטענה השקרית
ב. קבלת "דבר"
כלומר, הצגת המרמה גם בדרך של "מחדל" העלמת העובדות שהיה מקום להציג בנסיבות האירוע וקבלת "דבר" כתוצאה מהטענה הכוזבת ולצורך הרשעה בפלילים בעבירה זו יש לייצר קשר סיבתי בין הקבלה למרמה.

מיהו "מקבל" בעבירה פלילית של "קבלת דבר במרמה"

המרכיב של "מקבל" מורכב משני חלקים, כלומר המרמה והטענה הכוזבת לצד המקבלת את "הדבר" מכח הטענה השקרית. "המקבל" הוא המרמה ו"הנותן" הוא קורבן העבירה- המרומה. לצורך גיבוש עבירה פלילית בעבירת מרמה נדרש קשר סיבתי בין המרמה לבין המתן של המרומה כש"הדבר" יכול להיות מקרקעין, זכות, טובת הנאה וכו'

מהו "במרמה"?

רכיב "המרמה" יסודו בהצגת הטענה השקרית כשלמושג זה משמעות כפולה המביאה לידי ביטוי את הטענה השקרית שמכוחה המרומה מוסר את "הדבר" לרמאי והשנייה נוגעת לדרישה לכך שמרמה יודע שהטענה השקרית אכן אינה אמיתית.
גם היסוד הנפשי הנדרש הוא כפול ונוגע למודעות כלפי הטענה הידיעה שהיא לא נכונה וכוזבת והיכולת לקבל "דבר" באמצעות הצגת הטענה השקרית וכמו כן פזיזות לפחות לאפשרות של התרחשות התוצאה של המרמה כלפי המרומה.

משמעות "מחשבה פלילית"

חוק העונשין מגדיר בסעיף 20 את משמעות המחשבה הפלילית והיא מודעות למעשה ולהתקיימות הנסיבות שמאפשרות את גרימת התוצאה כשזו מתחלקת למספר אפשרויות:
1. כוונה- כלומר המעשה נעשה מתוך כוונה להוביל ולגרום לתוצאה הפלילית.
2. פזיזות- אדישות לאפשרות גרימת התוצאה או קלות דעת בלקיחת הסיכון הלא סביר שאפשר את התוצאה הפלילית.

"כוונה פלילית"

הגדרת "כוונה" מתייחסת לאפשרות הראייה מראש של התוצאה כאפשרות סבירה כך שכשרואים נאשם שחשד בדבר ההתנהגות או בדבר האפשרות לקיום התוצאה הפלילית כמי שהיה מודע לה גם אם נמנע מלברר את אמיתות הטענה הכוזבת, לצורך גיבוש עבירת מרמה אין צורך להוכיח קיום של "כוונה למרמה" אלא שהיתה מחשבה פלילית שנוצרה כתוצאה ממודעות לטענה הכוזבת וכלפי האפשרות שינתן דבר במרמה כתוצאה מהטענה.

גיבוש עבירת "קבלת דבר במרמה"

כדי שתתגבש עבירת מרמה על "הרמאי" להציג מצג שקרי של מרמה ולקבל כתוצאה מכך את "הדבר" ובמקביל "קבלת הדבר" נותנת ביטוי למרכיב התוצאה שבלעדיו לא תושלם ביצוע העבירה. בניגוד לעבירות פליליות אחרות בעבירת קבלת דבר במרמה התוצאה מגבשת את חלק נוסף בעבירה עצמה כך ש"הדבר" אכן נתקבל ומכאן שלצורך השלמת העבירה הפלילית נדרשים שלושה מרכיבים:
1. הצגת המרמה תוך ידיעה שהיא מרמה.
2. קבלת הדבר כתוצאה מהצגת המרמה.
3. מציג המרמה אכן קיבל את הדבר.
עולה כי המרכיבים 1 ו- 3 הם מרכיבי העבירה ההתנהגותיים של הרמאי יחד עם היסוד הנפשי הנדרש והמרכיב השני הוא מרכיב התוצאה הנדרש גם הוא לצורך גיבוש העבירה כשמבחינת זמני ביצוע העבירה הרי שמרכיב התוצאה וההתנהגות של "קבלת הדבר" יתרחשו יחדיו אך יתכן פער זמן בין ביצוע המרכיב הראשון של הצגת המרמה באמצעות הטענה הכוזבת לביצוע המרכיב של קבלת הדבר.

הקשר הסיבתי בעבירות מרמה והונאה

הקשר הסיבתי הנדרש בעבירת מרמה אינה מדעית ונקבע כי ניתן להסיק את המסקנה מתוך התנהגות הצדדים והנסיבות כך שלעיתים יתכן מצב ובו יתקיים ספק באשר לגרימת תוצאת המרמה בעקבות מצג השווא כך שיתכנו נסיבות אחרות ונוספות שהובילו לגרימת קבלת הדבר אך אין באפשרות זו כדי לשלול מיידית הרשעה בפלילים.

תפקידו של עורך דין פלילי בעבירות הונאה

עורך דין פלילי בעבירות מרמה יכול לייצג את קורבן העבירה מול הפרקליטות ולצורך מיצוי הדין עם הרמאי וכן הוא יכול ליתן ייצוג משפטי לנאשם בעבירה תוך ניסיון לקעקע לחלוטין אחד ממרכיבי העבירה ולהביא לזיכוי הנאשם בעבירה זו.
כמי שמתמחים במשפט הפלילי ועוסקים רבות בעבירות מסוג זה אנו נייעץ ונפעל להעניק ייצוג בפלילים למענך.