הטרדה מינית במקום העבודה וחובת המעסיק/עו"ד פלילי

במסגרת החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות שלצד החוק קיימות שורה של מטלות המחייבות מעבידים לנקוט בשורה של אמצעים כדי למנוע הטרדה מינית וכן פגיעה מסוגים שונים בעובדיהם בדרך של הטרדה מינית, כשהמדובר הוא בחובות שאינן קשורות לשאלה האם היתה הטרדה מינית או לא.

במסגרת התקנות נקבעה חובה על מעבידים לברר תלונה או מקרה של הטרדה מינית כך שגם במקרים שבהם נודע למעסיק על חשד להטרדה מינית מבלי שהוגשה תלונה בנושא יש חובה להעביר את המקרה לבדיקה של האחראי על נושא ההטרדות המיניות בעבודה ובין היתר מחוייב המעסיק אף לבדוק במקרה שבו היתה תלונה שבוטלה מהן הנסיבות שהובילו לביטול התלונה.

בית הדין לעבודה קבע כי בכל מקרה שבו נודע למעביד על מקרה של הטרדה מינית במקום העבודה מוטלת עליו החובה להעביר את המקרה לבירור על ידי מי שאחראי על בירור התלונות בגין הטרדה מינית ואין המנהל או המעסיק צריך להפעיל שק"ד האם מדובר בשמועות בלבד או במידע מוצק ומבוסס, כך שבמקרה ובו מגיעה שמועה על הטרדה מינית למנהל ישיר או למעסיק עליו לדווח על כך באופן מיידי לממונה על בירור תלונות של הטרדה מינית במקום העבודה.

מהו הדין במקרה שמעסיק הפר את חובתו לברר תלונה על הטרדה מינית?

בהתאם להוראות החוק למניעת הטרדה מינית חייב מעביד לפצות את העובד/ת במקרה שבו הוא הפר את חובותיו לפי החוק, כך שבמקרה ובו הוכחה הטרדה מינית המעסיק צריך לפצות את העובד/ת שנפגע במידה והמעסיק לא הפעיל את חובותיו.

במקרה שבו לא הוכחה הטרדה מינית אולם הוכח שהמעסיק הפר את חובותיו בהתאם לחוק, הרי שהפרת החובות עשויה להיות הפרה של חובה כלפי העובד/ת ולכן יתכן שהמעסיק יהיה חייב בפיצוי לאור הפרת חובותיו.

אם את או אתה חשים שנפגעתם מהטרדה מינית במקום העבודה פנו אלינו כדי שנבחן עבורכם האם המעביד מילא את כלל חובותיו כלפיכם ונפעל למצות את זכויותיכם במישור הפלילי ובמישור האזרחי