"הגנה הכורח"- ביצוע עבירה פלילית תחת איום/עו"ד פלילי

המשפט הפלילי בישראל קובע כי אין זה מוסרי לקבוע אחריות פלילית לאדם שביצע עבירה פלילית מתוך כפייה וללא יכולת לבחור האם לבצע עבירה פלילית או להימנע מביצועה.

בהתאם לכך נקבעה בסעיף 34 יב לחוק העונשין "הגנת הכורח" ולפיה אדם לא יישא באחריות פלילית לעבירה שביצע תוך איום שנשקפה ממנו סכנה מוחשית שיכולה להביא לפגיעה חמורה בחייו, בחירותו בגופו או ברכושו ובעקבות כך הוא נאנס לבצע את העבירה.

מתי יהיה פטור מאחריות פלילית

מתוך החוק עולה כי אדם יזכה לפטור מאחריות פלילית למעשיו אם הוא נאלץ בשל איום של אחר כלפיו לבחור בין שתי אפשרויות:

א. 1.כניעה לאיום וביצוע מעשה פלילי.

ב. 2. סירוב לביצוע העבירה וחשיפתו לסכנה שהאיום כלפיו יתממש.

ההגנה מפני אישום פלילי כנגד מי שחשוף לאיום תתקיים אם יקבע כי שלושת התנאים שנקבעו בתוך החוק מתממשים באופן מלא כך שהאדם שביצע את העבירה:

1. 1.נתון תחת איום ממשי לפגיעה בחייו,בחירותו או בגופו או ברכושו.

2. 2.בשל האיום הוא ביצע את העבירה.

3. 3.העבירה שבוצעה לצורך מניעת הסכנה ובשל האיום נעשתה באופן סביר.

נטל ההוכחה

נטל ההוכחה של "הגנת הכורח" נופל על כתפי מבצע העבירה וזה צריך להוכיח שביצע את מעשיו כשהוא חוסה תחת התנאים שהזכרנו לעיל.

אם הוגש כנגדך כתב אישום פלילי או שאתה חשוד בביצוע עבירה פלילית פנה אלינו ויתכן שנוכל להציל אותך מטעויות.