גברים ונשים יכולים להיות קורבנות של הטרדה מינית ולהיות מטרידים מינית. החוק אינו מפלה בין המינים ומכסה אפשרויות שונות של הטרדה מינית.

הטרדה מינית יכולה להיות אחת משש דרכי התנהגות שונות האסורות על פי החוק:

1.     סחיטת אדם באיומים לבצע מעשה בעל אופי  מיני – למשל איום בפיטורין במקרה של סירוב לקיים יחסי מין או לבצע מעשים בעלי אופי מיני.

2.     מעשה מגונה- למשל מגע של עובד/ת או ממונה בעובד/ת לשם גירוי מיני או חשיפת אברי גוף לפני העובד/ת ללא הסכמתו/ה  או ממונה המבצע/ת מעשים מעין אלו בכפוף/פה לו/ה תוך ניצול יחסי מרות  ביחסי העבודה.

3.     הצעות חוזרות בעלות אופי מיני אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה למטריד שאינו מעוניין בהן. במקרים של קטינים , חסרי ישע ,מטופלים , עובדים במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול יחסי מרות או משרתי שירות תוך ניצול יחסי המרות המעשים יהוו הטרדה מינית גם בלי שאותו אדם יראה שאינו מעוניין !

4.     התייחסויות חוזרות ונשנות המתמקדות במינו או מיניותו של אדם ,   אף שהאדם הראה שאינו מעוניין בהמשך ההתייחסות.  במקרים של קטינים , חסרי ישע ,מטופלים , עובדים במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול יחסי מרות או משרתי שירות תוך ניצול יחסי המרות המעשים יהוו הטרדה מינית גם בלי שאותו אדם יראה שאינו מעוניין !

5.     התייחסות מבזה או משפילה כלפי מינו או מיניותו של אדם לרבות נטייתו המינית, בין שהראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.

6.     פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו , ובנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

 

התנכלות בעקבות תלונה על הטרדה מינית

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית  או בתלונה או בתביעה על הטרדה מינית או על התנכלות. התנכלות יכולה להיגרם גם אם התלונה המקורית התבררה ונדחתה .

פגיעה שמקורה בהטרדה מינית-  פיטורין  , מניעת קידום , הרעת תנאים עקב סירוב להצעות בעלות אופי מיני

פגיעה שמקורה בתלונה או בתביעה על הטרדה מינית או התנכלות – פגיעה בתנאי העבודה של מי שהתלונן על התנהגות מבזה או משפילה כלפי מיניותו או על הטרדה מינית.

פגיעה שמקורה בסיוע לעובד בקשר לתלונה או תביעה על הטרדה מינית או התנכלות- למשל פגיעה במי שמסר עדותבקשר להטרדה מיניתאו התנכלות של עובד אחר.

המשמעות המשפטית של הטרדה מינית והתנכלות:

הטרדה מינית והתנכלות הינן אסורות , בלתי חוקיות ומהוות עבירות פליליות בנות שנות מאסר וקנס ועלולות להביא בפתיחה של חקירה פלילית על ידי המשטרה ולהגשת כתבי אישום וכן מהוות עוולה אזרחית שבעטיה ניתן להגיש תביעה  לפיצוי כספי ולסעדים אחרים – זמניים ו/או קבועים מהמטריד ו/או המתנכל ובמקרים מסויימים גם מהמעסיק.

בנוסף לכל אלו הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות משמעת וניתן להתחייב בגינן לעונשים משמעתיים.

נטל ההוכחה בעבירת הטרדה מינית

בתביעה שהוגשה מכח החוק למניעת הטרדה מינית הרי שהנטל להוכחת התביעה זהה לנטל הנדרש בתביעה אזרחית רגילה.

פסיקת בתי המשפט קבעה במקרים רבים כי הטרדה מינית יכול שתיהיה אישית או גופנית או מילולית ויתכן שתופיע בדרגות שונות של חומרה אולם ברוב המקרים השאלה האם אכן היתה הטרדה מינית היא פשוטה ובהירה אך במקרים שבהם קיים ספק מתייחס בית המשפט למכלול הנסיבות ומכריע בהתאם לכך.

הטרדה מינית – פיצוי כספי

פסיקת בית המשפט קבעה מהם השיקולים לצורך קביעת גובה הפיצויים בשל מעשי הטרדה מינית ולצורך כך נבחן האם יש מקום לשליחת מסר חברתי חד משמעי באירוע הנדון ולפיו תופעה של הטרדה מינית היא פסולה וטומנת בצידה נזק כספי כבד למטריד, כמו כן נבחנת חומרת הפגיעה כתוצאה מן ההטרדה המינית, נסיבות הביצוע, ההיקף של ההטרדה והאם נוצר נזק בדמות החלפת מקום העבודה או העברה מתפקיד והאם נגרם נזק נפשי ומידתו.

הטרדה מינית במקום העבודה

מניעה, טיפול, תביעה, תלונה

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בעקרונות היסוד של החברה בה אנו חיים הם פוגעות בכבודו של האדם ,בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים. מעשים אלו הינם מעשים פליליים ויש בהם עילה לתביעה בנזיקין.

כשהטרדה מינית  והתנכלות קורות במקום העבודה הם פוגעות גם בחופש העיסוק, ביחסי העבודה ובסביבת העבודה.

למעסיק אסור להשלים עם התנהגות מעין זו במקום עיסקו ובסביבתו וחובה עליו לפעול למניעת מקרים שכאלו במסגרת יחסי העבודה בעיסקו ולטפל ביעילות ובתקיפות במקרים אלו.

הבלגה , הסתרה ואי מניעה של הטרדות מיניות והתנכלות על רקע מיני בעבודה עלולים להוביל גם את המעסיק להיות אחראי בנזיקין לכל נזק שיגרם .

מהי מסגרת יחסי עבודה?

1.     מקום העבודה

2.     מקום אחר בו מתקיימת פעילות מטעם המעסיק- למשל : יום כיף במלון , בבריכה או במסעדה בארוע  מטעם העבודה בתערוכה שבה מוצגים מוצרים של המעסיק בהכשרה , קורס, השתלמות שמתקיימים מטעם המעסיק

3.     תוך כדי עבודה- במהלך נסיעה בזמן העבודה או במסגרת העבודה גם מחוץ למקום העבודה

4.     תוך ניצול יחסי מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא.

אחריות המעסיק

החוק מטיל על המעסיק אחריות מיוחדת בגין מעשיהם של עובדיו ושל הממונים מטעמו במסגרת יחסי העבודה . לכן עליו לנקוט בצעדי מנע , לטפל ביעילות במקרים של הטרדה מינית או התנכלות שהגיעו לידיעתו ולתקן פגיעה שנגרמה בגינן.

מעסיק שאינו נוקט אמצעים  בהתאם לאחריותו בחוק – חשוף לתביעה בגין כך.

על המעסיק להנגיש את מלוא המידע לעובד/ת  באשר לזכויותיו וחובותיו בהתאם לחוק ולתקנות למניעת הטרדה מינית הן בכתב והן בהדרכה ובהסברה .

על המעסיק למנות אחראי מטעמו להטרדות מיניות ולהתנכלות אליו יוכלו העובדים לפנות להגשת תלונות,לקיום בירור, למסירת מידע ולקבלת ייעוץ , הכוונה והדרכה באשר להטרדה מינית או התנכלות.

מעסיק יגן על המתלונן,במהלך בירור התלונה,מפני פגיעה בענייני עבודה ,כתוצאה מהגשת התלונה או במסגרת יחסי העבודה ושיש בה כדי לשבש את בירור התלונה. כך למשל, ירחיק המעסיק את הנילון מהמתלונן ככל שניתן וככל שנראה לו נכון בנסיבות הענין.

נודע למעסיק על מקרה של הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה ולא הוגשה תלונה או שהמתלונן חזר בו מתלונתו יעביר את המקרה לבירור של האחראי. מדובר גם במקרים שמוציאים דיבתו של אדם ומכפישים את שמו בשמועות שווא-גם במקרים כגון דא אם יימנע המעסיק מבירור השמועות הוא חשוף לתביעה מצד מי שהשמועות לגביו לא הוזמו.

מה עושים במקרה של הטרדה מינית או התנכלות?

ע״פ החוק אדם הסבור כי הטרידו אותו מינית או התנכלו לו יכול לנקוט באחת או יותר מבין שלוש אפשרויות העומדות בפניו:

  1. הגשת תלונה במקום העבודה-אם ההתנכלות או ההטרדה התבצעו במסגרת יחסי העבודה  – טיפול באחריות המעסיק
  2. הגשת תלונה למשטרה-הליך פלילי
  3. הגשת תביעה בבית המשפט-הליך אזרחי

נקיטה בדרך אחת אינה שוללת נקיטה בדרכים הנוספות במקביל או בשלבים.

דחיית התלונה בהליך אחד אינה בהכרח מובילה לדחיית או ביטול ההליך האחר.

לשלושת ההליכים תנאים שונים, דרכי חקירה שונות , נטלי הוכחה שונים , דרגות הוכחה שונות ונקודות מוצא שונות.

מיצוי הדין בהליך אחד אינו מונע מיצויו גם בהליך האחר.

זהות המתלוננים יכולה להיות אחת מאלו:

כל עובד יכול להגיש תלונה על הטרדה מינית או התנכלות באם הוא טוען שמעסיק, ממונה או עובד אחר הטרידו אותו או התנכלו לו במסגרת יחסי העבודה.

כל אדם אחר שטוען כי עובדו של המעסיק או ממונה מטעמו הטריד אותו או התנכל לו במסגרת יחסי העבודה-למשל כאלו שהעובד או המעסיק באו עימם במגע במהלך עבודתם כמו לקוחות, שכנים, עוברי אורח , בעלי מקצוע ועוד.

אדם אחר מטעמו של מי שרואה עצמו מוטרד או קורבן להתנכלות כאמור לעיל.

כיצד מתבררת תלונה במקום העבודה ע״י האחראי?

כאמור, תלונה בגין הטרדה מינית או התנכלות , יש להגיש אצל האחראי הממונה לצורך כך ע״י המעסיק.

ניתן להגיש תלונה בכתב או בעל פה.

במקרה שמוגשת תלונה בעל פה האחראי רושם את תוכן התלונה ועליו לציין את מלוא הפרטים במידת האפשר. למשל: זהות המעורבים, האם מתקיימים ביניהם יחסי תלות, מרות וכדומה .מקום או מקומות הארוע/ים ומועדיהם. זהות העדים אם ישנם .תאור המקרה ונסיבותיו באופן מפורט כולל תגובותיו של המוטרד  להטרדות-אם ישנן.

המתלונן או מגיש התלונה מטעמו יחתום על הרישום כדי לאשר את תוכן הדברים ויקבל לידיו העתק מהרישום החתום.

האחראי יידע את המתלונן באשר לדרכי הטיפול ע״פ החוק ויפעל לבירור התלונה ביעילות וללא דיחוי ,תוך שמירה מירבית על כבודם ופרטיותם של המעורבים. האחראי יבדוק כל מידע שיגיע אליו בנוגע לתלונה,ישמע את המתלונן,הנילון והעדים-אם ישנם. האחראי לא יגלה במהלך בירור התלונה מידע שהגיע אליו , אלא אם כן יהא חייב לגלותו לשם בירור התלונה או ע״פ דין. האחראי יימנע מלחקור בנוגע לעברו המיני של המתלונן שאינו קשור לנילון ולא יתחשב במידע שיגיע אליו בנוגע לעברו המיני של המתלונן אלא אם לדעתו ייגרם עוול בלתי ניתן לתיקון לנילון אם ימנע מלעשות כן.האחראי ינחה את המעורבים בבירור התלונה לשמור על כבודם ופרטיותם של כל הצדדים ולא לחשוף מידע שהגיע לידיעתם אלא ע״פ דין.

מיד בתום בירור התלונה יגיש האחראי למעסיק סיכום כתוב של בירור התלונה בליווי המלצות מנומקות לגבי המשך הטיפול בתלונה. לאחר קבלת ההמלצות וסיכום החקירה ,יחליט המעסיק ללא דיחוי ולא יאוחר מ 7 ימי עבודה, על דרכי פעולתו והפעלת סמכויותיו.

המעסיק רשאי להפעיל שורה של צעדים כדי למנוע את הישנות המקרים וכדי לתקן את הפגיעה במתלונן וכן לפתוח בצעדים משמעתיים  וכן רשאי להמנע מנקיטת צעד כלשהו. המעסיק ימסור הודעה מנומקת בכתב על החלטתו למתלונן,לנילון ולאחראי ויפעל ללא דיחוי לביצועה. המעסיק רשאי עקב שינוי נסיבות לשנות את החלטתו,לעכבה,לעכב ביצועה  ולשנותה לרבות בשל הליכים משמעתיים או משפטיים הנוגעים למקרה ובלבד שימסור למתלונן,לנילון ולאחראי הודעה מנומקת  על כך.

במקרים של עובדי קבלן קיימת חבות מקבילה של הקבלן בדומה למעסיק והם יכולים להחליט ביניהם מי יבצע בפועל את הוראות החוק והתקנות. החלטה כאמור אינה מורידה או מעלה מאחריותו של מי מביניהם .

למשרדנו נסיון רב שנים בניהול תיקים וחקירות ובירורים בנושאים שונים ומורכבים שהשתיקה יפה להם בארץ ובעולם. לנו היכולת והאמצעים לאתר ראיות , עדים ולנתח מצבים ונסיבות באופן יעיל ומעמיק כנדרש במקרים רגישים . נסייע לכם להגיע לפתרונות טובים , נכונים ויצירתיים באופן דיסקרטי ואמין.

פנו אלינו עוד היום לייעוץ והכוונה עם עורך דין פלילי

עו”ד ניר רוטנברג
כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

לייעוץ מהיר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    תחזרו אליי

    תפריט נגישות

    ×