שימוש במידע פנים- עבירה לפי חוק ניירות ערך

סעיפים 52ג ו52ד לחוק ניירות ערך אוסרים על שימוש במידע פנים והם מהווים את המרכיבים הערכיים ביותר לתקינות המסחר בשוק ניירות הערך.
שוק ההון והמסחר בו מושתת על שוק שבו המידע מועבר באופן הוגן ושוויוני אל ציבור המשקיעים ואלו מחשבים את פעולותיהם בהתאם למידע המועבר לכל המשקיעים. כשמשקיע מקבל מידע פנים ומשתמש בו הוא מבצע פעולה אסור תוך שהוא מנצל באופן בלתי הוגן ופסול את המידע שברשותו ואשר אינו גלוי לאחרים.

המישור הערכי בעבירת השימוש במידע פנים

ברור שכדי לנהל שוק הון תקין ומסחר הוגן ושוויוני יש חשיבות בכך שאנשי פנים בתוך החברות ימנעו מלנצל לטובתם ולרווחתם מידע פנימי מהותי שהגיע אליהם מהיותם עובדי החברה, מידע כזה שאינו גלוי לשאר הציבור ובכך לאפשר את הגינות המסחר.
הגבלה ומניעה של שימוש במידע פנים נועדה לשמור על חובת האמון שבין עובד החברה לחברה עצמה שכן עובד החברה מחזיק במידע הפנימי כמעין "נאמן" לטובת החברה ולא לרווחתו האישית, כשעובד עושה שימוש במידע פנים לטובתו האישית הוא מועל בטובת החברה ומפר את חובתו כלפיה שכן השימוש במידע פנים מעבר לפגיעתו בעקרון השוויון שנמצא בבסיס המסחר בשוק ההון אלא שפגיעה שכזו תוביל גם להדרת משקיעים בחברה ומכאן שהחברה והאמון בנייר הערך יפגם באופן אנוש.

האיסור הפלילי בשימוש במידע פנים

קיימים שני איסורים פלילים על שימוש במידע פנים ואלו עוגנו בפרק ח 1 לחוק ניירות ערך, סעיף 52ג לחוק מבסס את האיסור על שימוש במידע פנים בידי אנשי הפנים של החברה וסעיף 52ד לחוק ניירות ערך מגדיר את האיסור על השימוש במידע פנים באמצעות מי שאינם "אנשי החברה" ואשר קיבלו את המידע הפנימי מאיש פנים.

מיהו "איש פנים" בחברה

החוק מגדיר בסעיף 52א מיהו איש פנים וכפי שעולה אין מדובר ברק בנושאי המשרה ובעלי המניות אלא "איש פנים" יכול להיות כל מי שיש לו נגישות למידע פנים של החברה כך שתתכן אפשרות ולפיה אדם אינו עובד החברה אך יתקיימו נסיבות שבהם יראו בו כ"איש פנים" של החברה לאור הנגישות למידע הפנים והשימוש לתועלת האישית, אולם יובהר שברוב המקרים השימוש במידע פנים של מי שאינו בעל נגישות ישירה לחברה ולמידע הפנים אלא באמצעות קשר לאדם אחר שהוא בעל זיקה ישירה לחברה יהווה עבירה בהתאם לסעיף 52ד לחוק ניירות ערך.

מהו "מידע פנים"

"מידע פנים" מעוגן בסעיף 52א לחוק ניירות ערך ולפיו מידע על התפתחות או שינוי במצבה של החברה או כל מידע אחר שאינו ידוע לציבור ושאילו היה מתפרסם היה בו כדי להביא לשינוי משמעותי בערך נייר הערך של החברה יוגדר כמידע פנים.

בתי המשפט רואים בחומרה עבירות של שימוש במידע פנים תוך פגיעה בשוק ההון ובנייר הערך, אנו במשרד עורך דין רוטנברג עוסקים במשפט הפלילי ובעבירות צווארון לבן שנים רבות ונוכל לייעץ לך בנושא זה מרגע הזימון לחקירה ועד למשפט הפלילי עצמו.