הטרדה מינית במקום העבודה

למי פונים אם מטרידים אותי מינית במקום העבודה?

חובות המעביד

ממונה על הטרדות מיניות במקום העבודה

מהם החוקים החלים על הטרדה מינית במקום העבודה

לכל עובד ועובדת קיימת זכות קנויה לסביבת עבודה בטוחה ונעימה. דיני העבודה יוצאים מגידרם כדי לספק נורמות המחייבות יצירת סביבת עבודה בטוחה ונעימה לעובד/ת בה יוכל לבצע את עבודתו בביטחה ובכבוד מתוך תחושת שליחות וכבוד.

לעיתים קרובות המצב בשטח שונה מהאמור והמתחייב בדין מסיבות כאלו ואחרות. יחד עם זאת לעובדים/ות יד בכך שהמצב בשטח שונה לרעה מהאמור בחוק.

הבלגה על זכויות, שתיקה כשהן מופרות אי טיפול מידי תקיף ומהיר הם שגןרמים ליצירת עובדות בשטח שאינן תואמות את רוחו ולשונו של החוק.

במאמר זה נסקור את המצב באשר להטרדות מיניות במקום העבודה. מהי הטרדה מינית במקום העבודה? מהם חובות המעביד? מיהו הממונה על הטרדה מינית במקום העבודה ומהם תפקידיו? מהם החוקים החלים על הטרדה מינית במקום העבודה? מה המסלול אותו אצטרך לעבור אם הוטרדתי מינית במקום העבודה?

מערכת החוקים העוסקת בהטרדה מינית במקום העבודה הינה : החוק למניעת הטרדה מינית , התקנות למניעת הטרדה מינית , חוק העונשין ודיני העבודה.

להטרדה מינית צורות רבות:

סחיטה באיומים-כאשר אדם נדרש לעשות מעשה או להשתתף במעשה בעל אופי מיני תחת איומים

מעשים מגונים באופנים שונים

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני,המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות- המדובר בחיזור מטריד ותכוף כאשר המחוזר דוחה את החיזורים פעם אחר פעם ומראה למחזר כי אינו מעוניין בהמשך החיזור

התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו,כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות – המדובר במסכת ״מחמאות ״   ו/או הערות בעלות אופי מיני. אין המדובר בהערה אחת או שתיים אלא במסכת חוזרת של הערות , כאשר האדם שאליו מתייחסות ההערות הראה ולאו דווקא אמר , כי אינו מעוניין בהמשך ההערות וההתייחסות.

התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו לרבות נטייתו המינית. המדובר ב״הלצות״ הערות שמטרתן לפגוע ו/או להקניט את הקורבן ביחס למינו -למשל הערה כמו : כל הנשים זונות״ או למיניותו הערות והלצות הנוגעות לאברי גופו של הקורבן ואף לנטייתו המינית כלומר רמיזות שהקורבן הומוסקסואל,לסבית, מתלבש כמו גבר או אשה, מתנהג בצורה ״נשית״ ״גברית״ ועוד.

פרסום תצלום , סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

כפי שראינו עד כה, החוק אינו משליט אווירת טרור והפחדה שתמנע אינטראקציה  מכל סוג שהוא במקום העבודה ואינו מעודד התעלמות אחד מהשני /ה במקום העבודה.

החוק מעוניין באוירה טובה ,בטוחה ומשוחררת במקום העבודה ולא באוירת נכאים וציד מכשפות שכל מילה , מחמאה ,הלצה ו/או  חיזור יזכו לתלונה ויהוו עבירה ולכן חשוב לשים לב לדרישת החוק הבלתי מתפשרת לשני תנאים חשובים השזורים לכל אורך החוק:

התנאי של הישנות ההערה , ההתייחסות ו/או ההצעה והתנאי השני שהאדם שאליו הופנו ההערות ו/או ההתייחסויות יראה -די בהתנהגות ובמבע ואין צורך בהתייחסות מילולית- כי אינו מעונין בהמשך ההתייחסויות או ההערות .

כלומר ישנם מספר תנאים מצטברים שקיומם מהווה הטרדה מינית כהגדרת החוק והם תלויים בשני הצדדים השותפים למעשה ההטרדה . המטריד/ה חוזר/ת על התנהגותו/ה ואין מדובר במעידה חד פעמית  והמוטרד/ת מראה כי אינו מעוניין/נת בהמשך ובהישנות של התנהגות זו ובכך נמנע חוסר הבנה שעלול להיווצר.

הטרדה מינית כעבירה פלילית

הטרדה מינית הינה עבירה פלילית ולצידה עונש מאסר. לכן מעבר לכל סעד אחר שקיים למוטרד יש לזכור שמדובר בעבירה פלילית שנשלחים בגינה למאסר מאחורי סורג ובריח ללא קשר להליכים אחרים שיתנהלו בין הצדדים.

הצדדים להטרדה המינית הינם המטריד והמוטרד ובמקום העבודה גם המעביד.

המעסיק הינו צד להטרדה המינית המתרחשת במקום העבודה ו/או מתוך קשר אליה-סביבת העבודה- גם מחוץ לשעות העבודה וגם מחוץ למקום העבודה הטבעי והיומיומי.

החוק מחייב מעסיק לנקוט אמצעים למניעת הטרדה מינית  או התנכלות במסגרת יחסי העבודה ע״י עובדו או ע״י ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו ולטפל ביעילות בכל מקרה של הטרדה מינית או התנכלות שידע אודותיהם ולמנוע את הישנות המקרים וכן לתקן את הפגיעה במתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות.

אחריות המעביד הינה אזרחית ועונשית.

המעסיק חייב להביא לידיעת כל ממונה ועובד שלו את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות לפי החוק ולדרוש מהם להמנע מהטרדה מינית ומהתנכלות כלפי כל אדם במסגרת יחסי עבודה. כלומר גם מול לקוחות ,נותני שירות ומקבלי שירות,ושכנים שאינם עובדים במקום העבודה. למשל מציל בבריכה המטריד את המבקרים והמבקרות בבריכה או עובדי בנין המשמיעים הערות כלפי שכנים ושכנות ואו כלפי עוברים ושבים.

על המעסיק לדאוג לכך כי עובדיו יהיו מודעים לזכויותיהם לעניין הטרדה מינית והתנכלות ועליו למנות אחראי מטעמו כממונה על נושא ההטרדות המיניות במקום העבודה.

הממונה יקבל תלונות בגין הטרדה מינית ויקיים בירור ענייני ,יעיל ומקיף בעניינן לשם מתן המלצות למעסיק בדבר הטיפול הראוי במקרה של הטרדה מינית או התנכלות במקום העבודה. מעבר לפעולות אלו האחראי ייעץ , יתן מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו.

האחראי על ההטרדות המיניות במקום העבודה  הוא מעין גוף חוקר וממליץ של המקרים השונים המופנים לטיפולו.

כשמתקבלת תלונה על האחראי ליידע את המתלונן באשר לדרכי הטיפול בהטרדה המינית או בהתנכלות לפי החוק.  עליו לפעול בנחישות וביעילות לבירור התלונה . בין השאר ישמע האחראי את המתלונן,עדים וכמובן את הנילון. עליו לבדוק באופן ענייני כל מידע שהגיע אליו בענין התלונה ביעילות וללא דיחוי וללא משוא פנים , תוך הגנה מירבית על כבודם ופרטיותם של המעורבים כולם. בתום הבירור יגיש הממונה למעסיק סיכום כתוב של הבירור אותו ערך והמלצותיו לגבי המשך הטיפול.

במהלך בירור התלונה על המעסיק להגן על המתלונן מפני פגיעה או מפני שיבוש בירור התלונה ובמידת הצורך ירחיק בין הצדדים לתלונה ככל שניתן וככל שנראה לו נכון בנסיבות העניין.

גם אם נודע למעסיק על מקרה של הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי העבודה ולא הוגשה תלונה רשמית או שהמתלונן/ת חזר/ה בו/ה מן תלונה עליו להעביר זאת לבירור של האחראי על בירור התלונות על הטרדה מינית במקום העבודה. גם אם מתרוצצות שמועות על הטרדה מינית או התנכלות על המעסיק להעביר המידע המצוי בידו לאחראי לצורך בירור הפרטים והמקרה.

הבירור והטיפול הינם בין השאר,  גם לטובת מי שהשמועות מתייחסות אליו כמטריד/ה או כמוטרד/ת שכן לעיתים בירור והזמה יש בהם כדי לשמור על שמו הטוב של מי שמייחסים לו התנהגות פוגעת על לא עוול בכפו וכדי לטהר את שמו מסטיגמה של מטרידן או מסטיגמות אחרות  על כל הכרוך בכך.

גם על אי בירור וטיפול של חרושת שמועות על פי ההסדר שהוזכר כעת עלול המעסיק למצוא עצמו אחראי ועל כל פגיעה בשמו הטוב של מי שהשמועות התייחסו אליו.

במקרה של העסקת עובדי קבלן  המעסיק אחראי להסדיר יחסי העבודה והכללים לענין הטרדה מינית עם קבלן העובדים מראש ועליהם להסכים על מי יחולו חבויות הבירור והוראות החוק והתקנות.

לאחר קבלת המלצותיו של האחראי על הטרדות מיניןות במקום העבודה על המעסיק להחליט תוך שבעה ימי עבודה על הפעלת סמכויותיו בנוגע למקרה.

בין סמכויותיו של המעסיק עליו לבחור באלו אמצעים לנקוט אם בכלל. על המעסיק להודיע על פעולותיו בכתב ובצורה מנומקת למתלונן ,לנילון ולאחראי.

המעסיק רשאי לנקוט בקשת רחבה של פעולות בתום הבירור של הממונה: למשל: מתן הוראות למעורבים במקרה לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים במסגרת יחסי העבודה, הרחקת המעורבים  אחד מן השני וכן נקיטת צעדים שונים בענייני עבודה –  גם צעדים משמעתיים והכל כדי למנוע הישנות של ההטרדה המינית או ההתנכלות.

הנה ראינו כיצד המחוקק נותן כלים שונים ונרחבים בידי המעסיק ואף מטיל עליו חבויות ליצור סביבת עבודה בטוחה ונעימה ללא הטרדות מיניות והתנכלויות מחד גיסא וללא תהיות והשערות לגבי המצב החוקי והעובדתי בנוגע לכך. בירור אמיתי , נכון ויעיל במקום העבודה יכול למנוע טעויות לגבי המצב המשפטי ו/או העובדתי של כל מקרה לגופו , למנוע טעויות בהבנת מצב הדברים ומבוכה ועוגמת נפש והתלהמות הדדית של המעורבים. במקום שקיים ספק, הליך הבירור אמור להסיר אותו ולמנוע הישנות של המעוות בהמשך.

הליך הבירור צריך להיות זמין לעובדים, מיקצועי ודיסקרטי ובעל כלים יעילים למיצוי הבירור עד תום.

לא לכל אחד יש את האמצעים והיכולת לקיים בירור שכזה בצורה הוגנת ,יעילה ,מקצועית ודיסקרטית.

ראוי לזכור כי הליך ההסברה והבירור הנעשים במקום העבודה אינם במקום הליכים אחרים אשר ניתן לקיימם ללא קשר למקום העבודה ובמקביל לבירור שנעשה במקום העבודה.

בירור ההליך במקום העבודה אינו מונע פנייה ישירה  לרשויות החוק – למשטרה ולבתי הדין .יחד עם זאת יש לזכור כי בכל מקרה עדיף לפנות לייעוץ מקצועי אשר יבהיר מהי דרך המלך בה כדאי ללכת בכל מקרה על פי נסיבותיו. לא תמיד הצעד האגרסיבי ביותר הוא הנכון במקרה הנדון ולעיתים אין מנוס מכך.

עורך דין רוטנברג והטרדה מינית בעבודה

למשרדנו נסיון  מעשי רב שנים במקרים של הטרדות מיניות והתנכלויות במקום העבודה. אנו הכתובת למעסיק הרוצה למנות אחראי לבירור תלונות על הטרדה מינית במקום העבודה . לנו הכלים לבחון ראיות ועדויות ואף לגבות אותן מאת המעורבים ולהמליץ על דרכי הטיפול בכל מקרה ומקרה לגופו.

בכל מקרה של עובד/ת המתלבט באם התנהגות מסויימת שלו או כלפיו מהווה הטרדה מינית או התנכלות במקום העבודה אנו נוכל לספק לו תשובה מקיפה וחד משמעית , להנחותו בדרכי הפעולה הטובים ביותר עבורו במקרה הספציפי ולייצגו מול כל גורם לשם כך.

פנו אלינו עוד היום לייעוץ בנושא של הטרדה מינית או התנכלות במקום העבודה ואנו נסייע לכם.