עורך דין פלילי

משרדנו עוסק בדין הפלילי על ענפיו השונים מזה למעלה מ20 שנה, המשרד מלווה את לקוחותיו לאורך ההלכים הפליליים תוך שמירה מירבית  על הזכויות והאינטרסים של הלקוח

זכות יסוד המעוגנת ומוכרת מכח ״חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו״ היא הזכות להיות מיוצג ע״י עורך דין בהליך משפטי המתנהל כנגד אדם ובמיוחד במשפט פלילי שבו השלכות של חוסר ייצוג או ייצוג רשלני עלולה להיות הרסנית ובעלת השלכות קשות על חייו של אדם-נאשם.

הפסיקה הכירה בעבר בזכות של נאשם במשפט פלילי להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי כזכות יסוד שכן המדובר בהליך שבו הנאשם יכול לאבד את חירותו ונקבע כי הזכות להיות מיוצג על דיי עו״ד היא חלק מכללי הצדק הטבעי שמהווים תנאי להליך משפטי הוגן.

הדבר נכון במשפט פלילי וגם בהליכים שאינם פליליים אך יש בהם כדי ״דיני נפשות״, כך בהליכים שמתנהלים מול רשות כמו ״ועדת שחרורים״, הליכים כנגד ח״כ להסרת חסינותו והליכי משמעת מנהליים.

כל חברה המבקשת לשמור על ערכים בסיסיים המתייחסים לצרכי החברה ותפיסותיה באשר לתפקוד תקין מבססת מערכת סדורה של חוקים פליליים ועונשיים, כשהעקרון הראשון בכל מדינת חוק הוא שאין עבירה וענישה בצדה אם אין חוק המתייחס למעשה העבירה.

המשמעות של חומרת העבירה הפלילית משליכה לחירותו, רכושו, שמו הטוב של כל אדם הנקשר למעשים מסוג זה ולכן ישנה חשיבות שרק מי שמחוקק יהיה מוסמך לקבוע מהי עברירה פלילית ומהו העונש הראוי לצדה.

לצורך מימוש השמירה על זכויות הפרט והכלל במשפט הפלילי יש חשיבות לכך שעבירה תהיה מוגדרת באופן מפורט בחוק שכן אם לא נעשה כך הרי שהכלל בחברה אינו יודע מה מותר ומה אסור, איזה מעשה הוא עבירה פלילית שבצדה עונש ואיזה מעשה הוא פסול מבחינה חברתית אך כזה שאין בצדו סנקציה פלילית.

ביסודות המשפט הפלילי נקבעו סייגים לאחריות פלילית, עורך דין מנוסה יבחן מייד עם מעצרו של לקוח או בעת שהוא בוחן תיק שהוגש בו כתב אישום האם אחד מן הסייגים לאחריות הפלילית מתקיים.

טעות במצב משפטי לעניין אחריות פלילית יכולה לפטור אדם מאחריות פלילית במידה והיא מקיימת שני תנאים:

א.הטעות היתה בלתי נמנעת.

ב. אופייה זה של היותה בלתי נמנעת עומד במבחן של סבירות.

נקבע בפסיקה כי נוסף על היות טעות בלתי נמנעת כנה ובתום לב הרי שהיותה טעות בלתי נמנעת באורח סביר תבחן בהתאם לנורמות מקובלות באשר למהות הטעות המשפטית וכאן בדיוק נכנס תפקידו הראשון של עו״ד הפלילי להביא את הנוגעים בדבר לכדי הבנה כי הטעות המשפטית היתה בלתי נמנעת באורח סביר ויש מקום לפטור מאישום פלילי.

עורך הדין הפלילי ילמד הגנה על הנאשם במקרה כזה ויראה כי הנאשם נהג בסבירות ותוך התחשבות בסוג העבירה הרי שבהתחשב בנתונים שיוצגו בפני בית המשפט ובהם כי לא עלה בידי הנאשם למנוע את הטעות במצב המשפטי למרות שפעל באופן סביר הרי שהוא יזכה להגנה של טעות במצב משפטי.

ישנם הליכים שאינם פליליים גרידא אולם עו״ד הפלילי משתמש ביכולותיו לצורך ייצוג לקוח וכך בהליך ההסגרה שמעיקרו הנו הליך מנהלי פועל הסנגור לצורך דחיית העתירה להסגיר את המבוקש.

עורך דין פלילי בהליך הסגרה

עו״ד פלילי במסגרת של הליך הסגרה יפעל בשני כובעים שבהם ההליך נוגע והם המשפט הפלילי והמשפט המנהלי כך שנסיונו בשניהם יפעל לטובת האדם אותו מבקשים להסגיר.

עו״ד הפלילי יראה לבית המשפט כי הראיות שהוגשו הם כאלו שלא מצדיקות הגשת כתב אישום כנגד המבוקש להסגרה בישראל.

עו״ד הפלילי יעמוד במסגרת הליך ההסגרה על היקף הראיות שהמדינה המבקשת סיפקה שכן נקבע בפסיקה כי המדינה צריכה לצרף את החומר הרלוונטי אך לא את מלוא החומר שברשותה ובמסגרת זו הסנגור חייב להפעיל את מלוא כישוריו לצורך קבלת מרבית החומר והצגתו בפני בית המשפט לצורך דחיית בקשת ההסגרה שכן לעיתים החומר הוא כזה שאינו משקף את התשתית הראייתית המלאה ויש בה כדי להטעות את בית המשפט באמצעות סילוף ומניפולציה כנגד האדם שמבקשים את הסגרתו.

עו״ד הפלילי יעמוד במסגרת של הליך הסגרה על מספר סייגים שנקבעו בחוק ואשר אם אחד מהם נתקיים אין אפשרות לבצע הסגרה, כך שאם האדם המבוקש הורשע כבר או זוכה בגין ביצוע אותה העבירה בישראל הרי שלא ניתן להסגיר אותו, כך גם במקרה של התיישנות ובמקרה שבו בקשת ההסגרה היא בשל עבירה בעלת אופי מדיני וקיים חשש שהבקשה הוגשה מתוך הפליה בשל גזע או דת כלפי המבוקש כשנטל ההוכחה להוכחת קיומו של אחד מן הסייגים הוא מוטל על המבוקש להסגרה.

ראיות נסיבתיות

במקרים שבהם בית המשפט מרשיע אדם על יסודן של ראיות נסיבתיות, בית המשפט בוחן כל ראייה נסיבתית בנפרד וקובע האם יש מקום לבסס על ראיה זו ממצא עובדתי, לאחר מכן בית המשפט בוחן מכלול הראיות וקובע האם כלל הראיות מקימים חזקה ולפיה הנאשם ביצע את העבירות שבכתב האישום ובשלב האחרון מבקש בית המשפט מן הנאשם עצמו ליתן הסבר לאותן ראיות נסיבתיות, כך שההסבר יוביל לספק סביר כנגד אותן ראיות.

עורך דין פלילי המגן על נאשם במשפט פלילי בו יש משקל רב לראיות הנסיבתיות צריך לעמוד על כך שבית המשפט יפעיל מבחנים נוספים שיש בהם כדי לזכות את לקוחו ולמוטט את הראיות הנסיבתיות גם אם מבחנים אלו לא תואמים את עמדת ההגנה ואת גרסת הנאשם, הפסיקה קבעה כי בית המשפט חייב לבחון הסברים נוספים שיכולים לעמוד לטובת הנאשם גם אם הנאשם עצמו סותר את מבחנים אלו (ע״פ 5706/11 רון נ׳ מדינת ישראל) ורק כשבית המשפט מכריע כי לא ניתן להבין מתוך הראיות הנסיבתיות קיום של הסבר סביר ואפשרי אחר שיש בו כדי לשלול את אחריותו של המואשם הרי שאז נפתחת הדלת להרשעה   בהתבסס על ראיות נסיבתיות בלבד.

ליווי של עורך דין פלילי

עו״ד הפלילי מלווה את הנאשם וסביבתו כבר מהרגעים הראשונים בהם הוא בגדר חשוד בלבד ועד לשלבים האחרונים של המשפט ואף לאחריו, כשמבקשים לבחור עו״ד פלילי יש לקחת בחשבון שעו״ד הפלילי צריך ליתן מענה לכל אחד משלבי החקירה והאישום ולשם כך יש לבדוק האם לעו״ד הפלילי שאנו מבקשים לשכור יש את הנסיון והותק המתאים, זאת נוסף ליכולתו להציג את טענות הנאשם ולהביאן בפני שופטי בית המשפט.

משפט צבאי

גם כשמדובר במשפט צבאי בפני בית דין הרי שההליכים דורשים יסודיות והתעמקות שאינה נופלת מזו של בית משפט וגם במקרה כזה יש לשים לב לכך שעורך הדין מכיר את כל ההליכים והתנסה בהם בעבר שכן ההשלכות של חוסר נסיון והתרשלות במשפט פלילי או במשפט בפני טריבונל צבאי עלולות להיות הרסניות וקשות.

זכותו של אדם להיות מיוצג במשפט פלילי ע״י עורך דין היא זכות יסודית במשפט הישראלי ובהליך הפלילי ניתנה לזכות לייצוג תוקף מיוחד ומעמד מוגדר של אחת מזכויות היסוד של נאשם בעת שהוא עומד למשפט פלילי.

במסגרת המשפט הפלילי תפקידו של הסנגור הוא בראש ובראשונה מניעת הפיכת המשפט להליך לא הוגן כלפי הנאשם וזאת בשל ליקוי ההבנה של ההליך המשפטי על ידי הנאשם ולכן הזכות לייצוג משפטי על עורך דין פלילי נקבעה ככלי שנועד להבטיח את התקיימות הזכויות של האשם במסגרת המשפט הפלילי ובמסגרות אחרות שבהן מתקיים דיון והכרעה באשר לזכויותיו.

זכויות נאשם במשפט פלילי

ייצוג משפטי הוגן במסגרת הליך פלילי מבטיח כי גם אם תהיה פגיעה בזכויותיו של הנאשם הרי שזו תעשה לאחר הליך הוגן ולפי כל דין. בתי המשפט פסקו בעבר העדר ייצוג בידי עורך דין פוגמת בזכות להליך הוגן וזאת גם בהליכים אחרים שאינם פליליים דווקא, ברור שכיום הזכות לייצוג מעוגנת גם מתוקף הוראות חוק יסוד:כבוד האדם וחירותו.

עתירת אסיר

כך בהליך שבו אסיר מופיע בפני ועדת השחרורים, הרי שמדובר בהליך מנהלי ולא חלק מן המשפט הפלילי, אולם גם בהליך מסוג זה לא ניתן שלא ליתן ייצוג לאסיר שכן מדובר בטריבונל שבו נקבעת תקופות המאסר והעונש הסופי של האסיר.

ואכן, גם בועדת השחרורים יש ייצוג של עורך דין וגם במסגרת זו יש חשיבות להכנה וליסודיות בעבודתו של העורך כדי להוביל בסופו של דבר לקיצור המאסר ולשינוי תוצאות מעשי בעונשו של הנאשם.

עורך דין פלילי בהליך משמעתי

בפרשת שטרן 7162/06 קבע בית המשפט העליון כי למרות שההליכים המשמעתיים בפני משפט החברים באגודת החברים ״אגד״ אינו הליך פלילי הרי שהאישומים שנדונו הם פליליים ומשום שההשלכות של הליכים אלה על הנתבע יכולים להיות חמורים ביותר הרי שהיה מקום לאפשר לחברי אגד להיות מיוצגים על ידי עורך דין כשהאישומים הם מעין פליליים ואשר תוצאות ההליכים עלולים להוביל לפיטורים מן העבודה.

עולה כי גם בבית דין פנימי בעבירות חמורות שנוגעות בפלילים יש לאפשר ייצוג משפטי בידי עו״ד פלילי, גם אם הדבר אסור לפי הוראות של תקנון האגודה או מקום העבודה.

לעו״ד תפקיד חשוב ביותר בייצוג לקוח, לעו״ד פלילי אין מקום לטעויות שכן לעיתים חוסר מתן תשומת לב יכול להיות הרסני ולהשפיע על חיים שלמים. עו״ד פלילי לפני הכל חייב להיות יסודי וטרחן לפרטים הקטנים שם בדרך כלל מסתתר הזיכוי או השחרור מן המעצר.

בעת בחירת עו״ד פלילי בכל אחד מהשלבים, מן החקירה ועד לטיעונים לעונש במהלך המשפט יש לבצע בדיקה מקיפה ועניינית.