שימוע לפני כתב אישום פלילי/עו”ד פלילי

שימוע במשפט פלילי נערך בהתאם לסעיף 60 א לחוק סדר הדין הפלילי ובו נחקק כי רשות התביעה שקיבלה חומר חקירה בנוגע לעבירת פשע תודיע לחשוד על כך והחשוד רשאי לפנות לתביעה בתוך 30 יום ולבקש מהתביעה להימנע מלהגיש נגדו כתב אישום בעבירה שבה הוא חשוד.

פנייתו של החשוד לרשויות התביעה בבקשה מנומקת היא מוסד השימוע שמחייב את התביעה ליידע חשוד בנוגע לכוונה להגיש נגדו כתב אישום בעבירת פשע וליתן לו הזדמנות לשכנע את התביעה להימנע מאישומו בפלילים.

זכות עיון בחומר חקירה בהליך שימוע

ככלל, זכותו של חשוד בפלילים לעיין בחומר החקירה בעניינו קמה רק בעת שכבר הוגש כתב אישום ובהתאם לפסיקה ולהנחיות היועמ”ש אין זכות לחשוד בפלילים לעיין בחומר החקירה לפני שימוע בעניינו.

זכות העיון בחומר החקירה שקמה לנאשם בפלילים נעשית לצורך הכנת הגנתו בידי עו”ד פלילי שמגן על הנאשם בעת המשפט הפלילי כך שכל חומר החקירה שנמצא בידי המאשימה יהיה ידוע גם לנאשם, עורך הדין הפלילי שמייצג אותו ובכך תתקיים הזכות להליך הוגן וניהול משפט תקין.

לעומת נאשם בפלילים הרי שעיון בחומר החקירה לצורך שימוע צריך להיות מצומצם באופן טבעי שכן מטרת השימוע היא הענקת הזדמנות למי שחשוד בעבירת פשע לשכנע את התביעה להימנע מהגשת כתב אישום כנגדו בשל אינטרס של הציבור או בשל פגם או טעות בעצם האישום כנגד החשוד בפלילים.

התפיסה הכללית היא שקיימת חשיבות במשפט הפלילי לנסות ולשכנע את המאשימה להימנע מלהגיש כתב אישום פלילי כנגד חשוד שכן עצם הגשת כתב אישום פלילי כנגד אדם יש בה כדי לגרום לאותו אדם פגיעה משמעותית בחייו התקינים.

קיימת אחריות כבדה על מי שבא להחליט על הגשת כתב אישום פלילי כנגד חשוד ובמיוחד כשמדובר בעבירות בעלות אופי חמור וכאלו שיש עמן קלון. לעיתים גם זיכוי בפלילים לא יכול לתקן את הנזק שנגרם לאותו אדם שהוגש נגדו כתב אישום שלא בצדק ולכן כל מטרת מוסד השימוע היא ליתן לחשוד הזדמנות נאותה להציג את נימוקיו ולנסות לשכנע את התביעה כי אין מקום להגיש כתב אישום כנגדו. מוסד השימוע אינו חלופה למשפט פלילי ואינו משמש כמסגרת נוספת לבחינת הראיות כך שאין מקום להעמיק במהימנות הראיות ואין זו המסגרת לבחון באופן פרטני את התיק וחומר החקירה שבתוכו אלא מדובר בהליך שבו החשוד מנסה לשכנע את התביעה כי נפלה טעות בעצם ההחלטה להגיש נגדו כתב אישום והשכנוע ייעשה תוך התמקדות בשאלות שעולות מתוך טיוטת כתב האישום הפלילי.

בשל כך, זכות העיון בחומר החקירה לצורך ניהול והכנת השימוע מוגבל ואינו כולל את מלוא חומרי החקירה בעניינו של החשוד ומידת היקף החומר שיועבר לחשוד או לעורך הדין הפלילי שמייצג אותו יקבע בהתאם לנסיבות כל מקרה באופן שיקח בחשבון את מורכבות התיק והיסודות שעומדים בבסיס ההחלטה להגיש את כתב האישום.

לעיתים, יטען החשוד ובצדק כי הוא אינו יכול לממש את טיעוניו באופן סביר ללא שיקבל לידיו את עיקר חומר הראיות שהובילו להחלטה להגיש כתב אישום פלילי נגדו ולכן יש מקום במקרים מסוג זה לאפשר לחשוד או לעורך הדין הפלילי שמייצג אותו לעיין בחלק מחומרי החקירה באופן מוגבל ובהתאם לנסיבות המקרה.

בדרך כלל, התביעה תאפשר עיון בהודעות החשוד במשטרה, הודעות המתלוננים ותמלילי עימותים שיש בהם כדי לאפשר לחשוד להכין את הגנתו כראוי ולנסות לשכנע את התביעה להימנע מהגשת כתב אישום כנגדו.

אם קיבלתם הודעה לפי סעיף 60 א’ לחוק סדר הדין הפלילי ואתם מעוניינים לשכנע את התביעה להימנע מהגשת כתב אישום נגדכם פנו אלינו כדי שנציל אתכם מטעויות!