הזכות לייצוג של עורך דין פלילי

זכותו של חשוד או נאשם בפלילים לקבל ייעוץ וייצוג מעורך דין פלילי היא אחת מזכויות היסוד שלו ומטרתה היא להבטיח הליך הוגן ומשפט של צדק. הזכות לייצוג פלילי הולם נגזרת מתוך עקרון השוויון ולפי יש שני צדדים במשפט הפלילי והם אמורים לכאורה להיות שווים במעמדם, המדינה מיוצגת על ידי פרקליט מקצועי וראוי שגם הנאשם יהיה מיוצג בידי סנגור פלילי מיומן.

ייצוג פלילי הולם הוא אינטרס ציבורי שכן היעדר ייצוג באמצעות עורך דין פלילי עלול לפגוע בהגנתו של הנאשם ולהוביל להרשעות שווא ומניעת בירור האמת וניהול של משפט צדק ובכך אף לפגוע באמון הציבור במערכת המשפט ורשויות אכיפת החוק.

זכות הייעוץ בעורך דין פלילי בעת מעצר

בהתאם לחוק המעצרים עולה הזכות של חשוד בביצוע עבירה לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין פלילי.

הזכות לקבל ייעוץ היא זכות יסוד מרכזית בשיטת המשפט הישראלית וחשיבותה של האפשרות להפגש ולהתייעץ עם עורך דין פלילי בשלב החקירה היא תוצר של היות החקירה סיטואציה מלחיצה ומורכבת עבור הנחקר כשהוא מתמודד לבד מול חוקרי משטרה מקצועיים. הזכות לקבל ייעוץ כבר בשלב החקירה הראשוני נועדה בין היתר, להבטיח את הגינות החקירה וכדי למנוע ניצול לרעה של פער הכוחות בין הנחקר לחוקרים, בין העצור למערכת השלמה שאיתה עליו להתמודד.

היתרונות בייעוץ עם עורך דין פלילי בשלב החקירה

הזכות להיוועץ עם עורך דין פלילי בשלב החקירה מעניקה לנחקר בראש ובראשונה סיוע כך שהוא יהיה מודע לזכויותיו בעת החקירה כך שלא יופעלו עליו אמצעי חקירה פסולים, חסיון בפני הפללה עצמית וכן מודעות והבנה של זכות השתיקה. עורך דין פלילי יסביר לחשוד העצור מהן זכויותיו בחקירה ויפרש עבורו את המשמעות הנגזרת מאי מסירת גירסה בחקירה. עורך דין פלילי יכול לשמוע את גרסת החשוד ולייעץ לו האם לשתוק או למסור הודאה לחוקרי המשטרה, בהתאם לנסיבות החקירה והאירוע הנחקר.

האינטרס הציבורי בייעוץ עם עורך דין פלילי

בבסיסה של זכות הייעוץ עם עורך דין פלילי בעת החקירה עומד האינטרס הציבורי כך שעורך דין פלילי יכול לפקח על החקירה ותקינות ההליכים בה ובכך למנוע הודאת שווא באמצעות לחצים פסולים שיופעלו על הנחקר וברור כי לחקירה שהיתה תחת פיקוח של עורך דין פלילי מטעם החשוד יש אמינות רבה יותר לראיות שנאספו בה.

תנאי הייעוץ עם עורך דין פלילי

בית המשפט העליון קבע כי ייעוץ עם עורך דין פלילי בשלב החקירה היא זכות מהותית ויסודית ולכן יש צורך בהקפדה על קיום הייעוץ בתנאים הולמים במקום ובזמן, כך שתשמר האינטימיות והסודיות בין עורך הדין לנחקר ומבלי ששיחותיו של הנחקר עם עורך הדין יואזנו או יתועדו.  כשחשוד מוותר על זכותו להתייעץ עם עורך דין על החוקרים להראות שהוא אכן ויתר במפורש על זכותו זו ואין אפשרות שחשוד יוותר על זכותו להתייעץ עם עורך דין ברמיזה או מתוך הסקת מסקנות של החוקר ולפיה הנחקר לא מעוניין להתייעץ עם עורך דין פלילי בחקירתו, מכיוון שמדובר בזכות שהיא המפתח של החשוד לקבלת זכויותיו הרי שבלעדי מימוש זכות זו אין הגשמה של כלל זכויותיו של נאשם וחשוד בהליך פלילי.

מצבו הנפשי והלחץ שבו נמצא חשוד שנחקר במשטרה כשהוא מנותק מסביבתו ומקרוביו תוך שהוא נמצא בעמדת נחיתות מול חוקריו מחייבת דווקא את הרשויות החוקרות לאפשר לחשוד ולהציע לו לקבל ייעוץ משפטי שכן לא תמיד הנחקר עצמו מבין את חשיבות הייעוץ המשפטי, כך מוטלת החובה דווקא על החוקרים לברר האם החשוד אכן מוותר על זכותו להתייעץ עם עורך דין פלילי ועליהם לתעד את דבר הויתור כדי לאפשר ביקורת שיפוטית בשלבים מאוחרים יותר.

ויתור של חשוד על ייעוץ עם עורך דין פלילי

כשחשוד מחליט לותר על ייעוץ עם עורך דין פלילי בשלב החקירה הפלילית כנגדו הרי שעלול להיווצר פתח לטענות עתידיות כנגד תקינות החקירה והמשקל הראייתי בסופה ולכן יש צורך ואינטרס דווקא של החוקרים להבטיח שהנחקר הבין את משמעות הויתור על זכותו להתייעץ עם עורך דין ולוודא שויתור זה נעשה באופן מודע חופשי ומפורש.

בקשה להתייעץ עם עורך דין פלילי צריכה להוביל להפסקת החקירה

נקבע בבית המשפט העליון כי אי הפסקת חקירה לצורך אפשרות של הנחקר להתייעץ עם עורך דין בהתאם לבקשת הנחקר מהווה פגיעה קשה בזכותו של החשוד עד כדי כך שבמקרים מסויימים תפסל ההודאה שמסר החשוד.

הזכות לאפשר ייעוץ עם עורך דין פלילי היא אינטרס של הנחקר אולם גם של החוקרים בדיוק כפי שתקינות ההליך הפלילי היא אינטרס ציבורי להבטחת הליכי משפט הוגנים והגונים.

אנו עוסקים במשפט הפלילי למעלה מ-20 שנה כשבמהלכן ייעצנו לחשודים רבים בשלב החקירה והובלנו לביטול ההליכים הפליליים כנגדם.

אם זומנת לחקירה ואם הנך זקוק לייעוץ פנה אלינו.