חילוט רכוש לפי חוק איסור הלבנת הון – עורך דין פלילי רוטנברג

סעיף 21 בחוק איסור הלבנת הון מעניק סמכות לבית המשפט לחלט רכוש של מי שהורשע בעבירת הלבנת הון לפי סעיפים 3 או 4 לחוק בשווי רכוש שבו נעברה העבירה או רכוש ששימש לצורך ביצוע העבירה או ששימש לצורך ביצוע עבירת הלבנת ההון.
כמו כן החוק מאפשר חילוט רכוש שהושג באופן ישיר או עקיף כשכר תמורת העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה.

חילוט רכוש בעבירות סמים- צו זמני במסגרת הלבנת הון

סעיף 23 לחוק הלבנת הון מסדיר את החילוט כפי שהוא קבוע בסעיפים 36ג עד 36י לפקודת הסמים על עבירות כפי שנקבעו בחוק הלבנת הון. סעיף 36ו עוסק במתן סעד זמני להבטחת מימוש החילוט בתום המשפט הפלילי ולפיו אם הוגש כתב אישום והוגשה בקשה חתומה בידי פרקליט המחוז יכול בית המשפט לתת צו זמני לצורך מתן ערבויות מטעם הנאשם, או ערבויות ממי שמחזיק ברכוש, צו מניעה או צו עיקול או הוראות אחרות שיבטיחו את מימוש החילוט בבוא היום, כלומר בתום ההליך הפלילי.

המטרה שבבסיס מתן צו זמני לחילוט במסגרת הלבנת הון

המטרה שעומדת בבסיס הסעד הזמני של חילוט רכוש היא תפיסת רכושו של העבריין וזאת לצורך חילוטו בתום ההליך במידה ויורשע בפלילים כך שלא יוכל להבריח את הנכסים אולם אין מדובר במטרה שנועדה לשלול ממנו את הרכוש או לצורך הרתעת העבריין ולכן הבקשה של הרשויות לחילוט זמני של הרכוש צריך שתקים ראיות לחשש להברחת נכסים.

תשתית ראייתית לצו חילוט זמני

בטרם בית המשפט יתן צו זמני לחילוט הרכוש הוא נדרש לבדוק האם קיימת תשתית ראייתית מספקת באופן לכאורי כך שהראיות לכאורה יקימו סיכוי סביר להרשעת הנאשם ובמידה ואכן תקום תשתית לכאורית כנגדו יוכל בית המשפט ליתן סעד זמני לחילוט הרכוש.

דרישת המידתיות

בקשה לסעד זמני לצורך חילוט רכוש של נאשם בעבירות של הלבנת הון צריכה לעמוד בדרישת המידתיות, כלומר, יש צורך לנסות ולנקוט בדרכים חלופיות לצורך תפיסת הרכוש ולהבטיח את האפשרות לחלט את הרכוש בתום המשפט הפלילי בדרך שפגיעתה בנאשם ובקניינו תהא נמוכה בהשוואה למתן צו זמני לחילוט הרכוש.

סעד זמני מהווה פגיעה בטרם הרשעה

סעד זמני לחילוט רכוש ניתן בשלב מוקדם ובטרם הרשעת הנאשם כך שעדיין מדובר במי שטרם הורשע בדין ולכן הפגיעה חייבת להיות מידתית ולא עונשית. הצעדים שבית המשפט נוקט בשלב זה נועדו להבטיח את האפשרות של מימוש החילוט בתום ההליך הפלילי במידה והנאשם אכן יורשע אולם בשלב זה הפגיעה ברכוש הנאשם בטרם הורשע על ידי נטילתו ממנו היא פגיעה בקניינו ולכן יש לנקוט בצעדים אלו כמוצא אחרון ולאחר בחינת חלופות אחרות שיבטיחו את מימוש החילוט בתום ההליך וזאת גם בהתאם לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ועיקרון המידתיות הקבוע בו.

אנו עוסקים במשפט הפלילי למעלה מ-20 שנה ויודעים כיצד לדרוש את האיזון הראוי בין האינטרס הציבורי לבין הפגיעה החמורה בזכות הקניין בעבירות של הלבנת הון, אם אתה זקוק לסיוע פנה אלינו כדי שנציל אותך מטעויות.